رشته حقوق

اندازه گیری

دانلود پایان نامه

پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و از دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع از تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه جدا شده و دانه های درون غوزه های اصلی و غوزه های فرعی به صورت جداگانه توزین شدند و سپس به عملکرد در هکتار تعمیم داده شد.
3-5-1-11: عملکرد بیولوژیک:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع تمامی بوته ها کف بر شدند و به منظور خشک شدن کل نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دمای 75 درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.
3-5-1-12: عملکرد بیولوژیک غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
پس از رسیدگی کامل از ابتدا و انتهای هر کرت یک متر حذف گردید و ار دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه ای ( ردیف اول و چهارم به عنوان حاشیه منظور گردید) 2 متر مربع تمامی بوته ها غوزه های اصلی و غوزه های فرعی آنها به صورت جداگانه برداشت و به منظور خشک شدن نمونه ها در آون به مدت 48 ساعت تحت دمای 75 درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند. عملکرد ماده ی خشک به صورت گرم بر متر مربع گزارش گردید.
3-5-1-13: شاخص برداشت بوته:
از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک)و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گردید.
3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:
از تقسیم عملکرد دانهی غوزه ها به عملکرد بیوماس(عملکرد بیولوژیک) آن ها و ضرب در عدد 100 شاخص برداشت محاسبه گردید.
3-5-2: شاخص های رشد:
3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI):
برای محاسبه ی شاخص سطح برگ در زمان گل دهی در حالی که تمامی برگ های گیاه سبز می باشند، تمامی برگ های 10 گیاه از هر کرت را جدا کرده و توسط کاغذ شطرنجی اندازه گیری و نتیجه به صورت میانگین ثبت گردید. شاخص سطح برگ به عنوان مجموع مساحت یک طرف برگ گیاهان در واحد سطح زمین تعریف می شود. این شاخص برای پهن برگان مناسب است (نادری درباغشاهی و همکاران، 1383). برای محاسبهی این شاخص از فرمول زیر استفاده می شود.
LAI={(LA1+LA2)÷2}×{(1÷GA)}
3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR ):
عبارت است از تجمع مادهی خشک در واحد سطح زمین در واحد زمان که واحد آن بر حسب گرم بر متر مربع در روز بیان می شود . محاسبهی CGR طبق فرمول زیر می باشد: که درآن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد.
CGR= (W2-W1)÷(T2-T1)
3-5-2-3: سرعت رشد نسبی(RGR):
عبارت است از افزایش وزن خشک گیاه نسبت به وزن خشک اولیه در یک فاصلهی زمانی معین که واحد
آن بر حسب گرم بر گرم در روز بیان می شود . که در آن : LnW2- LnW1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می با شد.
RGR= { (LnW2- LnW1) ÷ (T2-T1) }
3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR):

مطلب مشابه :  شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی در دادگاه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید