اندازه گیری

اندازه گیری

3-5-1: عملکرد و اجزاء عملکرد:
3-5-1-1: ارتفاع گیاه
بدین منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهای بلندترین ساقه محاسبه گردید و تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با میانگین این نمونه ها اندازه ی ارتفاع کل بوته ها بدست آمد.
3-5-1-2: ارتفاع اولین شاخه ی فرعی گیاه از سطح خاک:
با وارد شدن ماشین آلات مدرن برداشت، صفت ارتفاع اولین شاخه ی فرعی از سطح خاک برای برداشت مکانیزه حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از متر و قرار دادن آن از سطح خاک تا انتهای اولین ساقه از سطح خاک به تعداد 10 نمونه از هر کرت محاسبه و با میانگین این نمونه ها ارتفاع اولین شاخه ی فرعی از سطح خاک برای کل بوته ها بدست آمد.
3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتانی آن:
با استفاده از کولیس قطر ساقه تعداد 10 نمونه از بوته های برداشت شده از سطح خاک اندازه گیری شد و با معدل گیری آن ها قطر ساقه ی بوته ها محاسبه گردید.
3-5-1-4: تعدا شاخه ی فرعی:
بدین منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر ردیف 10 بوته مشخص و تعداد شاخه های فرعی آن ها شمرده و میانگین آن ها مبنای محاسبه گردید.
3-5-1-5: تعداد غوزه ی نابارور در هر بوته:
به غوزه ای نابارور گفته می شود که اندام های زایشی در آن تشکیل نشده باشند و یا اینکه دارای اندام های
زایشی هست ولی به دلیل عدم تلقیح آمادگی و عدم انتقال اسمیلات، دانه ای در غوزه تشکیل نمی شود. جهت محاسبه ی صفات فوق پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت و انتخاب 10 بوته مشخص و شمارش صفات مورد نظر و تعیین میانگین آن ها انجام شد.
3-5-1-6: قطر غوزه:
با استفاده از کولیس قطر غوزهی تعداد 10 نمونه از بوته های برداشت شده اندازه گیری شد و با معدل گیری آن ها قطر غوزهی بوته ها محاسبه گردید.
3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعدا دانه در غوزه:
بدین منظور پس از برداشت 2 متر مربع از هر کرت 10 بوته مشخص و تعداد غوزه های آن ها شمرده و میانگین آن ها مبنای محاسبه گردید و سپس 10 غوزه به طور تصادفی انتخاب و پس از جدا کردن دانه ها ی آن ها تعدا کل دانه ها شمرده شده و با تقسیم بر 10 تعداد دانه در غوزه محاسبه گردید.
3-5-1-8: عملکرد دانه:
پس از برداشت و توزین کل بوته های برداشت شده از 2 متر مربع از هر کرت با قرار دادن کل غوزه ها درون گونی با کوبیدن آن ها، با استفاده از غربال دستی بوجاری و کاه گیری دانه ها صورت پذیرفت و کل دانههای برداشت شده توزین شدند و به عملکرد در هکتار تعمیم داده شده و سپس این دانه ها درون پاکت های شماره دار جهت اندازه گیری های بعدی قرار داده شدند.
3-5-1-9: وزن هزار دانه:
بدین منظور تعداد 1000 بذر با ترازوی دقیق توزین و وزن هزار دانهی هر کرت به دست آمد.
3-5-1-10: وزن هزار دانهی غوزه های اصلی و غوزه های فرعی:

Share