رشته حقوق

اندازه گیری

دانلود پایان نامه

3-4-3- درصد ماده خشک
پس از پایان عمر گلجایی هر گل، وزن تر آن اندازه گیری شد و در آون در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان یافتن از خشک شدن کامل گل ها، با ترازوی دیجیتال توزین شد. درصد ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد:
100 × (وزن تر ÷ وزن خشک) = درصد ماده خشک
3-4-4- شمارش باکتری
این فاکتور با هدف بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر رشد باکتری های محلول پالس و باز برش های انتهای ساقه گل انجام شد.
3-4-4-1- تهیه محیط کشت
محیط کشت نوترینت آگار با غلظت 20 گرم در لیتر به همراه آب مقطر استریل تهیه شده و روی شیکر با کمی گرما قرار داده شد. سپس به مدت 1 ساعت اتوکلاو شد و پس از آن در زیر هود استریل به میزان 2 ± 15 میلی لیتر درون پتری ریخته شد. درب پتری را با سلفون بسته و 24 ساعت بعد از اطمینان از عاری بودن هرگونه آلودگی، کشت بر روی آن صورت گرفت. در تمام مراحل کشت، تمامی سطوح هود، لوازم کار و دست ها با الکل ضد عفونی شد( شکل 3-2).
3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس
24 ساعت پس از تیمار پالس با سدیم نیتروپروساید، از محلول گلجایی 2 میلیلیتر توسط سرنگ برداشته و با 2 میلیلیتر محلول نرمال سالین 9/0 درصد رقیق شد. 1/0 میلیلیتر از محلول فوق روی پتری حاوی محیط کشت نوترینت آگار پهن و کلونیهای باکتری 24 ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجهی سانتیگراد، شمارش شد.
3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه
24 ساعت پس از تیمار پالس با سدیم نیتروپروساید، حدود 2 سانتیمتر(5/0 گرم) از ته ساقه بریده شد. نمونه 3 مرتبه با آب دیونیزه شسته شد تا بار میکروب سطح آن کاهش یابد. سپس نمونه در هاون چینی کاملاً خرد و له شد و با محلول نرمال سالین 9/0 درصد رقیق شد. 1/0 میلیلیتر از محلول روی پتری دیشهای حاوی محیط کشت نوترینت آگار پهن و کلونیهای باکتری 24 ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد، شمارش شد.

مطلب مشابه :  محاسبه آلفای کرونباخ

شکل3-2- تهیه محیط کشت باکتری

3-4-5- روند باز شدن گل و گلچه و کاهش قطر گل
اندازه گیری قطر گل رز با کمک کولیس دیجیتال (ساخت شرکت Guanglu کشور چین) یک روز در میان انجام شد. بدین منظور در همه گلها بزرگترین قطر و قطر عمود بر آن اندازهگیری شد و از آنها میانگین گرفته شد. اولین اندازهگیری بعد از تیمار با سدیم نیتروپروساید و آخرین اندازهگیری در هنگام حداکثر قطر گلها صورت گرفت. برای محاسبهی روند باز شدن گل، عدد هر مرحله به مرحلهی قبلی تقسیم شده و در نهایت از آن ها میانگین گرفته شد(شکل 3-3 و 3-4).

شکل 3-3- اندازه گیری قطر گل رز شکل 3-4- اندازه گیری قطر گل آفتابگردان
3-4-6- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقهی گل)
برای این کار از بازبرشهای انتهای ساقه استفاده شد. یک یا دوقطره از آب موجود در برش ها روی صفحهی شیشهای رفراکتومتر دستی (مدل N-1α ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجهی بریکس آن هر 2 روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری ابتدا و انتهای عمر گلجایی به عنوان کاهش درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد.
3-4-7- محتوای کلروفیل
برای اندازه گیری محتوای کلروفیل برگ ها، نمونه گیری روز پنجم انجام و مقدار کلروفیل a، b از روش هاشم آبادی (1390) اندازه گیری شد (شکل 3-5 و 3-6).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید