اندازه گیری

اندازه گیری

نتایج مقایسه تاثیر واکسن‌های زنده رئوویروس با واکسن کشته در گله‌های مادر گوشتی نشان داد که تنها واکسن کشته موجب افزایش تیتر آنتی‌بادی قابل اندازه گیری در آزمایش الایزا می‌گردد و در گروه واکسن زنده افزایش تیتر مشاهده نگردید، همچنین واکسن زنده موجب اسهال در مرغان و کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ، نطفه‌داری و کاهش جوجه‌درآوری گردید. همچنین ویروس از مرغان به نتاج نیز منتقل گردیده و موجب افزایش تلفات جنینی و تنوسینوویت ویروسی گردید (Giambrone et al., 1991).
همچنین نتایج پژوهشگران نشان داد که بافزایش تیتر سرمی، علائم ناشی از تنوسینویت در گله‌های مادر گوشتی کاهش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در نتاج این گله‌ها نیز میزان موارد لنگش و حذفی به شدت کاهش می یابد، با این حال میزان حداقل آنتی‌بادی‌های رسوب کننده جهت حفاظت نتاج از بروز تنوسینویت مشخص نمی‌باشد (Ide et al., 1979).
نتایج پژوهش دیگری نشان داد که با افزایش میزان دوز چالش پرندگان غیر واکسینه مثبت شدند در حالیکه پرندگان واکسینه شده با واکسن زنده محافظت شدند. همچنین نشان داده شد که واکسیناسیون جوجه‌های گوشتی در سن یکروزگی حتی در حضور آنتی‌بادی‌های مادری نیز موثر عمل می نماید. همچنین مطالعه مذکور، بیان نمود که ایمنیت ناشی از واکسیناسیون با واکسن زنده، ایمنی هومورال نبوده و در بررسی با استفاده از آزمایش الایزا تیتری
مشاهده نگردید در حالی‌که پس از چالش اثرات حفاظتی مشخص بوده و بنظر می رسد ایمنی ایجاد شده ایمنیت سلولی می باشد (Van Loon et al., 2002).
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز دو نوبت واکسن کشته رئوویروس Tri-Reo تیتر حفاظتی مناسبی در آزمایش الایزا ایجاد می‌نماید که می‌تواند علاوه بر حفاظت گله‌های مادر گوشتی، نتاج این گله‌ها را نیز از علائم ناشی از رئوویروس حفاظت نماید. همچنین نتایج حاصله نشان داد که دو نوبت استفاده از واکسن نتایج بهتری را نسبت به استفاده یک نوبت از واکسیناسیون ایجاد می نماید. نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج حاصله در مطالعات پیشین در مورد دفعات واکسیناسیون دارای همخوانی می‌باشد.
همچنین نتایج حاصله نشان داد که متعاقب واکسیناسیون با واکسن کشته عیار آنتی‌بادی در آزمایش الایزا افزایش می‌یابد که با نتایج Giambrone (1991)، دارای همخوانی می‌باشد.
فصل پنجم: پیشنهادات
با توجه به این‌که عفونت ناشی از رئوویروس جز بیماریهای منتقله از راه تخم مرغ می‌باشد و نظر به اینکه بیماری در هفته اول باعث ابتلای جوجه‌های گوشتی می‌گردد لذا ضروری می‌باشد که با ایجاد حفاظت کامل از بروز این بیماری در گله‌های مادر پیشگیری گردد تا از انتقال عامل بیماری به نتاج آن‌ها پیگیری شود. که در این خصوص راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
1- واکسیناسیون گله‌های مادر به کمک واکسنهای روغنی حداقل دوبار قبل از شروع تولید.
2- رعایت استانداردهای مربوط به امنیت زیستی جهت کنترل آلودگی فارم مادر و گوشتی
3- اجتناب از تهیه جوجه‌های حاصل از فارمهایی که واکسن رئوویروس را دریافت نکرده‌اند یا تیتر حاصل از واکسیناسیون اندک بوده است.
4- تغذیه مناسب و اجتناب از تراکم بیش از حد گله
فهرست منابع:
1-زرع کاری، ع، فیضی، ع، نیک‌پیران، ح، (1385)، ارزیابی تیتر آنتی‌باد

Share