اندازه گیری

اندازه گیری

در معادله فوق :
= غلظت Long-Term در نزدیکی سطح زمین و در فاصله x از چشمه بر حسب kg/m3 یا Bq/m3 میباشد.
= مقدار آلاینده رها شده از چشمه برحسب k g/s)) یا Bq/s)) .
= فاصله باد سو از چشمه برحسب ( m) .
= ضریب پخش پلوم در جهت قائم بر حسب ( m) .
= فراوانی باد در جهت مشخص (%).
= سرعت میانگین باد (m/s).
= ارتفاع موثر چشمه برحسب (m) .
= ارتفاع لایه آمیختگی یا ارتفاع قاعده وارونگی (Lid Mixing Height) بر حسب (m) .
لازم به ذکر است که در عمل برای بدست آوردن الگوی پخش از فاکتور پخش
(Dispersion Factor) که به صورت تعریف می شود استفاده می شود، در واقع فاکتور پخش نرمال غلظت در یک فاصله مشخص به غلظت چشمه می باشد.
در نهایت معادله فاکتور پخش در Long-Term به صورت زیر است،

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس
نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود. پسمان‌های مایع در حد مجاز به آبهای خلیج فارس وارد می‌گردند. برای اطمینان از عدم تاثیر سوء محیطی در نتیجه رهاسازی پسمان‌های مایع به آبهای خلیج فارس، چگونگی پخش آنها در محیط مدل سازی و ارزیابی گردیده است.
پسمان‌های رادیواکتیوِ حاصل از کارکرد نیروگاه، قبل از تخلیه به مسیر خروجی آب خنک کننده‌ی چگالنده (کندانسور- کانال ZN.33)، به سیستم فرآوری پسمان مایع، شامل دستگاه‌های تبادل یونی، تبخیر و فیلتراسیون انتقال یافته و سپس در یک مخزن مانیتورینگ که اکتیویته در آن انداز‌‌ه‌گیری می‌گردد، جمع آوری می‌شود. چنانچه اکتیویته پسمان‌ها در مخزن پائین‌تر از 0.0005 ci/m3 باشد مایع پسمان، به مسیر آب خروجی خنک کننده هدایت می‌گردد و چنانچه غلظت پسمان بالاتر از میزان تعیین شده باشد، پسمان مجدداً به سیستم فرآوری برگشت داده می‌شود. نحوه تخلیه پسمان‌های رادیواکتیو، در چگونگی پخش پسمان در نقطه رهاسازی به آب دریا موثر می‌باشد. پارامترهایی مانند سرعت و جریان آب، توپوگرافی بستر دریا، محل رهاسازی مواد رادیواکتیو نسبت به سطح آب و ساحل، مشخصات و ویژگی‌های رسوبات دریایی و مواد معلق در آب دریا و نیمه عمر مواد رادیواکتیو رها شده در آب، در نحوه پخش آن موثر بوده و در تعریف ساختار مدل ریاضی بکار گرفته می‌شود.
نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس
( Radioactive Materials Dispersion in the Persian Gulf)
نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه های اتمی در دنیا میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده در زمان کار به محیط رها خواهد نمود. پسمان های مایع در حد مجاز به آبهای خلیج فارس وارد میگردند. برای اطمینان از عدم تاثیر سوء محیطی در نتیجه رهاسازی پسمان های مایع به آبهای خلیج فارس چگونگی پخش آنها در محیط مدل سازی و ارزیابی گردیده است.
داده های مورد نیاز در تهیه مدل ریاضی از فصول 2 و 3 گزارش محیطی ER و فصل 11 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه PSAR تامین گردیده است.
پسمان های رادیواکتیو حاصل از کارکرد نیروگاه قبل از تخلیه به مسیر خروجی آب خنک کننده چگالنده به سیستم فرآیندی پسمان مایع شامل دستگاه های تبادل یونی، تبخیر و فیلتراسیون انتقال یافته و سپس در یک مخزن مانیتورینگ که اکتیویته در آن اندازه گیری میگردد، جمع آوری میگردد. چنانچه اکتیویته پسمان ها در مخزن پائین تر از 0/0005 Ci/m3 باشد، مایع پسمان به مسیر آب خروجی خنک کننده ، هدایت میگردد و چنانچه غلظت پسمان بالاتر از میزان تعیین شده باشد، پسمان مجددا” به سیستم فرایندی برگشت داده میشود. نحوه تخلیه پسمان های رادیواکتیو در چگونگی پخش پسمان در نقطه رهاسازی به آب دریا موثر میباشد. پارامترهایی مانند سرعت و جریان آب، توپوگرافی بستر دریا، محل رهاسازی مواد رادیواکتیو نسبت به سطح آب و ساحل ، مشخصات و ویژگی های رسوبات دریای و مواد متعلق در آب دریا و نیمه عمر مواد رادیواکتیو رها شده در آب در نحوه پخش آن موثر بوده و در تعریف ساختار مدل ریاضی بکار گرفته میشود.
3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس (Mathematical Dispersion Model)
مدل ریاضی نحوه پخش پسمان مایع رادیواکتیو تخلیه شده از نیروگاه اتمی بوشهر به دریا با روش توصیه شده در US-NRC RG 1.113 و مدرک 0011-187-02, 1976 مشاور Dames & Moore تهیه گردید.
با استفاده از معادلات شبه گوسی Quasi- Gaussian نحوه انتشار ماده رادیواکتیو (نقطه ای) با غلظت حجمی (C(Ci/m3 و ثابت واپاشی در آب دریا با سرعت جریان u(m/sec) را میتوان طبق رابطه زیر تعریف نمود.

Share