انتخاب الگوی مناسب

انتخاب الگوی مناسب

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری
1- 4- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان جزء لاینفک فرآیند تحقیق به شمار می رود چرا که تولید بهترین اطلاعات از داده های موجود و استخراج دانش از آن اطلاعات ، در گرو تجزیه و تحلیل داده ها است. از همین روی ، برخی از پژوهشگران، تجزیه و تحلیل داده ها را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند و معتقدند ایجاد تعاملی دو سویه میان آنچه که در واقعیت وجود دارد و آنچه که تئوری های نظری آن را توصیف و تبیین می کنند مستلزم شناسایی و بکارگیری روشهای مناسب تجزیه و تحلیل دادها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات فرآیندی چند مرحله است که طی آن دادهای هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند ،تلخیص ،طبقه بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین دادها به منظور آزمون فرضیه ها را فراهم آوردند . در این فرآیند دادها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی مورد پایش قرار خواهند گرفت و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج و تعمیم نتایج حاصل از آنها به عهده دارند . به همین منظور در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم نظری ،پیشینه و ادبیات پژوهش در فصل دوم و تعریف عملیاتی متغیرهای و ارائه مدلهای مورد نظر برای آزمون فرضیه های آماری در فصل سوم ، در این فصل داده ها ی مرتبط با فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته های تجربی مرتبط به آن ارائه شده اند تا ضمن تکمیل فرآیند پژوهش علمی، گامی هر چند کوتاه در زمینه شناسایی عوامل ایجاد شکاف بین یافته های علمی و یافته های تجربی را برداشته شود.
شایان ذکر است جهت بیان مناسبتر نتایج حاصل از تحلیل آماری ، سعی گردیده است تا مطالب بر اساس مراحل ذکر شده در جدول 1-4 بیان گردد.
جدول 1-4 – روش تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های آماری
مراحل
توضیحات
اهم اقدامات مورد نیاز
گام اول
برآورد متغیرهای پژوهش که از مدلهای رگرسیونی حاصل می شوند
تعیین مدلهای رگرسیونی مورد نیاز برای برآورد متغیرهای پژوهش
بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی تعیین شده
بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای مستقل مدلهای رگرسیونی تعیین
بررسی مفروضات کلاسیک مدلهای رگرسیونی تعیین شده
انتخاب الگوی مناسب برای تخمین مدل رگرسیونی تعیین شده
تخمین متغیرهای پژوهش
گام دوم
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
در این گام هر یک ازمتغیرهای پژوهش از منظر آمارهای توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد
گام سوم
تعیین مدلهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه های گروه اول
در این گام ضمن تعیین مدلهای مرتبط با هر یک از فرضیه های گروه اول ، آزمونهای مورد نیاز برای برآورد مدلهای فوق از جمله آزمون ریشه واحد و … انجام می گیرد .

Share