انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

7
سایر امور
9
129
جمع بندی
100
1451
مطابق جدول4-13، مقوله فرهنگ و معنویت با 20 درصد، در مرتبه دوم قرار دارد. توسعه اقتصادی با 9 درصد در مرتبه سوم، و عدالت اجتماعی با 4 درصد درمرتبه چهارم قرار دارد(حسین زاده، 1382: 239).
خاتمی در سخنرانی‏هاو مصاحبه‏های مختلف نشان می‏دهد که مفسر گفتمان جدیدی است که این گفتمان در بردارنده رابطه‏ی جدیدیبین دولت و مردم است. خاتمی، این که بخش‏هاییمانع از دفاع از حقوق مردم می‏شوند را ناشی از سابقه تاریخی و فرهنگی جامعه ایران دانسته ومی‏گوید:
“اززمانمشروطه، هرگاهدرکشورمابحثآزادیمطرحشدهاستدرمقابلآن، بحران‏های بزرگایجادکردهاندمابایدیادبگیریمکهآزادیوامنیترادرکنارهمچطورتجربهکنیم(همشهری، سهشنبهاولشهریور 1379).
از نظر خاتمی توسعه سیاسی شرایط را بر‏ای تحقق سایر امور از جمله عدالت اجتماعی فراهم می‏سازد، ایشان در این زمینه چنین بیانمی‏کنند:
محوری‏ترین شعار دیروز، امروز و فردای من این است که جامعه بر اساس قانون اساسی نهادینه شود بنابراین هر گونه حرکت و اصلاح وهرجریانی باید در این چهارچوب باشد(همشهری، سه شنبه اول شهریور 1379). توسعه سیاسی یعنی حقوق اساسی مردم را ادا کنیم(اطلاعات، 6 شهریور 79). یعنی حق روی کار آمدن دولت، حق نظارت بر حکومت، حق بازخواست از حکومت، حق شغل، حق مسکن و همه اینها…توسعه سیاسی یعنی پایدار کردن حاکمیت و مشارکت مردم و اجرای عدالت است(همشهری، شنبه 6 شهریور 1378:16)
4-4-2- تحلیل سخنرانی‏های خاتمی(رئیس جمهور دوره گفتمان اصلاحات)
از آنجا که سخنرانی‏هایکی از بهترین منابع برای تحلیل گفتمان است، لذا در تحلیل دولت خاتمی، به تحلیل سخنرانی‏هاپرداختهمی‏شود. از این رو متون سخنرانی مورد بررسی به این قرارند:
سخنان آقای خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد 1377
سخنان آقای خاتمی در بین نمایندگان پیرامونلایحه برنامه سوم1377
سخنان آقای خاتمی در مراسم تحلیف هشتمین انتخابات ریاست جمهوری 1380
تحلیل گفتمان متن اول سخنرانی خاتمی(دوم خرداد 1377)
این متن مربوط به سخنرانی سید محمد خاتمی در اولین مراسم سالگرد دوم خرداد در تاریخ سوم خرداد 1377 است. این متن یکی از مهمترین سخنرانی‏های خاتمی محسوب می‏شود، چراکه در این متنتبار فکری، و مبانی اندیشه‏ایگفتماناصلاح طلبی ترسیم می‏گردد. بافت موقعیتی این سخنرانی دانشگاه تهران نیز از اهمیت قابل تاملی برخوردار است.
جدول(4-24) تحلیل گفتمان متن اول سخنرانی خاتمی(خرداد 1377)
واژگان کانونی
حماسه، عزت حضور، جامعه مدنی، مردم،تثبیت، قانون، آزادی، دین، توسعه سیاسی، حاکمیت مردم، جوانان، اعتماد، دوم خرداد، دولت مقتدر
واژگان سلبی
فاشسیم، دیکتاتور، ذهنیت بدبین، آنارشسیم، هرج و مرج، ولنگاری اخلاقی، ناهنجارهای اجتماعی و سیاسی، تهدید، توطئه، مشکلات، محرومیت‏ها، تعصب
قطب‏بندی‏ها

Share