سبز اندیشان امروز

امضای الکترونیکی

د – وسایل در دسترس و متعارفی فرآهم آورد که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتواند از گواهی یا به طرق دیگر احراز و تعیین کند:
1- شیوه ای را که برای شناسایی امضاء کننده به کار می رود.
2 – هر نوع محدودیت در خصوص هدف یا ارزشی که برای آن، داده های تولید امضاء یا گواهی، مورد استفاده قرار می گیرد.
3- داده های تولید امضاء معتبر است و فاقد اعتبار نشده است.
4- هر نوع محدودیت در خصوص قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده ی خدمات صدور گواهی مقرر شده است.
5 – آیا وسایلی برای امضاءکننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
6- آیا خدمات الغاء (گواهی) به موقع ارائه شده است.
هـ – در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (5) ارائه می گردد، طرق یا وسایلی برای امضاءکننده فرآهم آورد تا مطابق ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (6) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمت الغای به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی – از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
2- ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند 1 خواهد شد.
ماده10 – قابل اعتماد بودن
در راستای هدف های بخش (هـ) از بند (1) ماده 9 برای تعیین این که سامانه، تشریفات و منابع انسانی به کار رفته به وسیله ی ارائه دهنده ی خدمات صدور گواهی قابل اعتماد هستند یا نه یا این که به چه میزان قابل اعتمادند، باید عوامل زیر را مدنظر قرار داد:
الف – منابع مالی و انسانی، از جمله وجود دارایی ها؛
ب – کیفیت سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری؛
ج – تشریفات پردازش گواهی ها و تقاضاهای صدور گواهی و نگهداری رکوردها؛
د – در دسترس بودن اطلاعات برای امضاء کنندگان معرفی شده در گواهی ها و اشخاص اعتماد کننده بالقوه؛
هـ – منظم بودن بازرسی به وسیله ی یک ارگان مستقل و میزان آن؛
و – وجود یک اطلاعیه صادره از سوی دولت، یک ارگان مجاز یا ارائه دهنده ی خدمات صدور گواهی در خصوص رعایت موضوعات فوق یا وجود آن؛ یا
ز – هر عامل مرتبط دیگر.
ماده11 – عملکرد طرف اعتماد کننده
طرف اعتماد کننده عواقب قانونی قصور خود را نسبت به موارد زیر متحمل خواهد شد:
الف – انجام اقدامات معقولی برای تشخیص قابل اعتماد بودن امضای الکترونیکی؛ یا
ب – در مواردی که از امضای الکترونیکی به وسیله یک گواهی حمایت می شود، اقدامات معقولی انجام دهد تا :
1- اعتبار، تعلیق یا فسخ گواهی را تشخیص دهد؛ و
2- هرگونه محدودیتی را در رابطه با گواهی رعایت کند.
ماده12 – شناسایی گواهی ها و امضاهای الکترونیکی خارجی
1- در مقام تعیین این که آیا یک گواهی یا امضای الکترونیکی اثر قانونی دارد یا نه و اینکه نا چه میزان اعتبار دارد به موارد زیر توجه نخواهد شد: