امضای الکترونیکی

ب – داده تولید امضاء، در زمان امضا کردن (صرفا) تحت کنترل امضاکننده باشد نه شخص دیگر.
ج – هرگونه تغییر در خصوص امضای الکترونیکی که پس از امضا کردن ایجاد شده است قابل کشف باشد؛ و
د – در مواردی که هدف از شرط قانونی ]وجود[ امضای الکترونیکی تضمین تمامیت اطلاعاتی است که امضا است، با آن مرتبط هرگونه تغییر ایجاد شده در اطلاعات مذکور پس از امضا کردن قابل کشف باشد.
4- بند (3) توانایی هیچ شخصی را محدود نمی کند نسبت به :
الف – اثبات قابلیت اعتماد بر یک امضای الکترونیکی به هر روش دیگر به منظور تحقق شرط مندرج در بند 1 ؛ یا
ب – ارائه مدارک دال بر غیراعتماد بودن یک امضای الکترونیکی.
5- مفاد این ماده در موارد ذیل اعمال نمی شود : […]
ماده 7 – رعایت احکام ماده 6
1- هر شخص، سازمان یا مرجع اعم از عمومی یا خصوصی که دولت قانونگذار، آن را صالح اعلام کرده است، می تواند مشخص کند کدام یک از امضاهای الکترونیکی شرایط ماده 6 را دارد.
2- هرگونه تصمیم اتخاذ شده بر مبنای پاراگراف (1) باید با معیارهای شناخته شده بین المللی مطابق باشد
3- هیچ بخشی از این ماده مانع از اعمال قواعد بین الملل خصوصی نیست.
ماده 8 – عملکرد امضاء کننده
1- در صورتی که بتوان داده تولید امضا را برای ایجاد امضایی با آثار قانونی بکار برد، هر امضاکننده باید:
الف – مراقبت معقولی را برای اجتناب از کاربرد غیرمجاز داده تولید امضای خود صورت دهد
ب – بدون تاخیر بیهوده تجهیزات فراهم شده طبق ماده 9 به وسیله ارائه دهنده صدور گواهی را به کار برده یا به طریق دیگر تلاش متعارفی صورت دهد تا در موارد زیر هر شخصی را که امضا کننده به طور معقولی احتمال می دهد به امضا اعتماد کرده یا خدماتی را در حمایت از امضا ارائه خواهد داد، مطلع سازد
هرگاه امضا کننده بداند به داده تولید امضا آسیب رسیده؛ یا
اوضاع و احوال شناخته شده برای امضا کننده، خطر احتمال آسیب دیدگی داده تولید امضا را مطرح کند.
ج – در مواردی که یک گواهی برای حمایت از امضای الکترونیکی به کار می رود، مراقبت معقولی برای تضمین صحت و کامل بودن همه آثار فیزیکی ایجاد شده به وسیله امضاکننده که به گواهی در طی چرخه حیاتی آن مرتبط اند یا باید در آن گنجانده شوند، صورت دهد.
2- عواقب قانونی قصور در رعایت شرایط بند (1) بر عهده امضاکننده خواهد بود.
ماده 9 – عملکرد ارا‌‌‌ئه دهنده خدمات صدور گواهی
1- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضا و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:
الف – مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.
ب – احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه ی اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فرآهم آورد که طرف اعتمادکننده را قادر سازد تا موارد زیر را گواهی احراز کند:
الف – هویت ارائه دهنده ی خدمات صدور گواهی؛
ب – امضاء کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده است بر داده ی تولید امضاء در زمانی که گواهی صادر شده کنترل داشته است.
ج – داده های تولید امضاء در زمانی که گواهی صادر شده یا پیش از آن، معتبر بوده است.

                                                    .