امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام؛
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ؛
قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156، وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضائیه محوّل نموده است. تدوین این بند، نشانگر آگاهی نویسندگان این قانون به اصول علمی مقابله با جرایم است و نشان میدهد که اهمیّت پیشگیری از جرایم کمتر از مجازات نیست.
در اصل هشتم ق. ا.ج.ا.ا ، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای همگانی و متقابل که به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی گشته است که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند: (والمومِنونَ والمومناتِ بَعضَهُم اولیاء بَعضَ یأمُرون بالمعروف و یَنهونَ عن المُنکَر) در جهان امروز، سیاست جنایی تنها اقدامهای رسمی (دولتی) را شامل نمیشود؛ بلکه مشارکت مردمی در پیشگیری از جرائم را بیشتر مدّ نظر قرار دادهاند و این اصل (اصل هشتم)، مشارکت مردمی را بر اساس تعالیم اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بهترین شیوه کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی ترسیم نموده است.

ب- پیشگیری در سایر قوانین
گنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد تحت عنوان « پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران » و یکی از کمسیونهای فنی شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان نیز تحت عنوان « کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری »نام گذاری شده است. « کمیته اروپایی مسائل جنایی » شورای اروپا در همایشها، قطعنامهها و توصیه نامههای خود پیشگیری را از اولویتهای سیاست جنایی در اروپا می داند. امروزه در سطح داخلی نیز دولتها کمسیون یا کمیته یا شورای خاصی را به عنوان متولّی و مسئول پیشگیری از بزهکاری ایجاد نموده، مدیریت آن را به وزارت کشور (مثلاً در انگلستان) یا به وزارت دادگستری (مثلاً در نروژ، دانمارک) یا به طور مشترک به دو وزارتخانه کشور و دادگستری (مثلاً در هلند) یا به صورت مدیریت مشترک به نمایندگان جمعی از وزارتخانهها (مثلاً در فرانسه) یا مستقیماً به سازمان پلیس (مثلا در قبرس) محوّل میکنند یا بعضی کشورها نهاد مستقّلی را برای اداره و هدایت امر پیشگیری ایجاد مینمایند. حال به پیشگیری از جرم در سایرقوانین ایران می پردازیم.
پیشگیری در قوانین عادی:
الف- قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب اردیبهشت ماه سال1339؛
ب- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ج- آیین نامه سازمان زندانها؛
د- قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن؛
ه- پیشگیری ازبزهکاری در قانون تأسیس وزارت اطلاعات؛
و- پیشگیری از بزهکاری در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور؛
ز- پیشگیری از بزهکاری برنامهی توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی؛

بخش دوم:
عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. محیط زیست محل زندگی و تأمین کننده اصلیترین نیازهای انسان است و جزء پدیدهای میباشد که هر روز بر اهمیّت آن افزوده میگردد اما متأسفانه انسان در دوران سلطهاش بر این کره خاکی به استفاده بیرویه و بدون برنامه ریزی از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی های خطرناک در خاک، آب و هوا و از بین بردن توان زیست آن، پرداخته است.
فرهنگ عامل اصلی و به معنای موتور توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است . بهبود محیط زیست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگی انسان با هم مرتبط باشند. لازمه تحقق چنین هدفی، وجود اخلاق زیست محیطی در تمامی اقشار یک جامعه در یک کشور می باشد. اخلاق زیست محیطی رفتار ایدهآل بشر نسبت به محیط زندگی خود اعم، از محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی است.
مجموعه رفتارهای ضابطهمند در بستر فرهنگ موجب جهت دهی در ابعاد مختلف زندگی خواهد بود. به عبارت دیگر فرهنگ و سیاست ریشه و ساختار اصلی توسعه همه جانبه است و زمانی می توان انتظار شادابی و پویایی را برای جامعه تصور نمود که این ساختار به صورت اصولی انجام یافته باشد. متأسفانه غالب جمعیت کشور در زمینه فرهنگ زیست محیطی با چالش های متنابهی روبروست و وسعت دامنه، مقیاس و پیچیدگی آن بیسابقه است. فشار آلودگیهای زیست محیطی در مرز بحرانی است و هنوز جامعه فرهنگی کشور در سطوح ادراک مفاهیم، روش شناسیهای نوین و غیره تاکنون نتوانسته است آن طور که باید و شاید به صورت فرهنگ زیست محیطی و کاربردی در کشور جایگاهی پیدا نماید. با اینکه در اصل پنجاهم قانون اساسی، اهمیت حفظ محیط زیست بسیار زیبا و هم سو نگر نگارش و قوانین و مقررات دیگری هم به تبعیت از آن تهیه و تدوین و مصوب گردیده است اما حفظ محیط زیست تنها در شعار باقی مانده است، چرا که بدلیل خلاءهای آموزشی و آگاهیهای زیست محیطی، نبود احساس مسؤلیت در کل جامعه، عدم اخلاق اجتماعی مناسب و غیره، به طور خلاصه فقر فرهنگی ناشی از آن، آلودگیهای زیست محیطی و کشور را به مرز بحرانی سوق داده است.
فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی
عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی را میتوان به دستههای مهمی به نام عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و سایرعوامل تقسیم کرد.
مبحث اول: عوامل سیاسی و فرهنگی
در این مبحث ما به عوامل سیاسی و.فرهنگی میپردازیم که ضعف و ناکارآمدی تدابیر نظارتی و مبارزه با جرایم علیه محیط زیست از سوی مسؤلان دولتی و غیردولتی، ناکافی، غیرمجرب وآموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست، کاستیها و خلاءهای سیاستگذاری جنایی، ناهماهنگی میان ارگانها و نهادهای دولتی در احداث پروژهها و طرحهای گوناگون، وقوع جنگ و انقلاب و کودتا از جمله عوامل سیاسی در وقوع جرایم زیست محیطی است و در زمینه عوامل فرهنگی میتوان به، پدیده مهاجرت و توریسم، کم و بی سوادی، کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم، میتوان اشاره کرد.
گفتار اول: عوامل سیاسی

Share