امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

ممانعت از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی
اتمام حجت با کجروان؛ زمینه سازی برای بازگشت از کجروی؛ جلوگیری از کجروی
اهداف
اجرای امر به معروف و نهی از منکر، شرط رستگاری؛ امر به معروف و نهی از منکر، شرط ایمان؛ امر به معروف و نهی از منکر، شرط صالح و بهنجار بودن؛ امر به معروف و نهی از منکر، یکی از رسالت های پیامبر(ص)؛ بد بودن رها کردن نهی از منکر؛ لزوم توجه به ناهی از منکر؛ تلاش برای اصلاح جامعه و نهی از منکر وظیفه ای همگانی؛ نهی از منکر وظیفه ای الهی؛ مجوز ترک نهی از منکر نبودن حق ناپذیری کجروان؛ آمر به معروف و ناهی از منکر بودن خداوند؛ لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر در شهر های بزرگ؛ لزوم ارائه پیام دین در هر شرایط؛ لزوم امر به معروف و نهی از منکر؛ لزوم سفارش به خوبی ها؛ لزوم مبارزه با کجروان؛ ترک نشدن امر و نهی در جامعه به هیچ دلیلی؛ امر و نهی ، زمینه‌ساز توسعه شخصیت اعضای جامعه (بهترین امت بودن)؛ امر و نهی دیگران، یکی از نقشهای عام هر عضو جامعه؛ امر و نهی، زمینه برقراری رابطه حمایتی اجتماعی با سایر جوامع؛ نهی از منکر یکی از ضروریات هر جامعه؛ توبیخ بی توجهی به نقش ناهی از منکر بودن؛ هجرت از جامعه کجرو؛ لزوم احساس تکلیف در برابر کجروی دیگران؛ در زیان نبودن آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ نهی از منکر، مانع نابودی جامعه؛ نجات یافتن ناهیان از منکر از عذاب همگانی؛ نهی از منکر عامل رهایی از عذاب های تعیین شده؛ نهی از منکر عامل نجات یافتن؛ رها کردن کجروان در ادامه دادن به کجروی، سبب نابودی جامعه؛ در معرض اضمحلال بودن راست روانی که پایبند به نظارت اجتماعی نیستند؛ مجازات راست روان تارک نهی از منکر به همراه سایر کجروان؛ اعتقاد به حمایت خداوند؛ اعتقاد به موفقیت حق در جامعه؛ اعتماد به حمایت خداوند در پیشگیری از کجروی؛ کم بودن ناهیان از منکر در هر دوره
اهمیت
احساس برانگیز بودن بیان آمرانه یا ناهیانه ؛ استدلال برای قانع کردن کجروان؛ استدلال برای قانع کردن کجروان؛ استفاده از الفاظ مناسب برای خطاب دیگران؛ استفاده از الفاظ و معانی قابل فهم برای کجرو؛ استفاده از موقعیت های بوجود آمده برای امر به معروف و نهی از منکر؛ استفاده همزمان از تهدید و تشویق؛ اعلام شدید بودن کجروی با ذکر مثال؛ تذکر زبانی؛ استفاده از الفاظ تشویقی برای اثرگذاری؛ امید راست روان به تسلط بر زمین؛ امید زمینه پایبندی به هنجارها؛ انذار نزدیکان و خویشان؛ انذار و ترساندن پس از ملایمت در گفتار؛ برخود مناسب و با محبت در برابر کجرو؛ برخورد منطقی و استدلالی با کجرو؛ بزرگوارانه نادیده گرفتن کحروی؛ به کار گیری روش نیکو؛ توبیخ زبانی کجروان؛ توجه دادن به پیامد عمومی برخی کجروی ها؛ توجیه زبانی کجرو و آگاه کردن او از نادرست بودن اعتقاد یا عملش؛تهدید و ترساندن مخاطبان در صورت عدم تأثیر سایر راه ها؛ تهدید و ترساندن مخاطبان در صورت عدم تأثیر سایر راه ها؛ حکمت، موعظه، جدال احسن؛ دفع بدی با خوبی برای جلب محبت؛ رعایت ادب و فروتنی در گفتار؛ طرد کجرو با حالت احترام؛ طرد کجروان؛ طرد و بی توجهی به کجروان؛ مجادله نیکو و تأکید بر موارد وفاق در شروع موعظه؛ ملاطفت در گفتار و صراحت و قاطعیت در بیان؛ نرم سخن گفتن
روش
عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال عدم تأثیر؛ آکاهی از کجرو بودن شخصی که مورد امر و نهی واقع می شود؛ بد معرفی کردن گفتار بدون عمل؛ بیان رسا و فابل فهم داشتن؛ پایداری در امر به معروف و نهی از منکر و نهی از منکر؛ پایداری در تبلیغ؛ تقاضای کمک از خداوند کردن برای موفقیت؛ توانایی داشتن در انتقال پیام؛ توبیخ فراموش کردن پایبندی شخص به معروف قبل از امر به معروف و نهی از منکر کردن دیگران؛ خواندن کتاب خدا و تعقل، عامل فهم نیاز به خودسازی قبل از امر دیگران به پایبندی به هنجارها؛ سستی نکردن در اجرای مأموریت؛ صبر در برابر کجروان؛ صبر کردن بر کجروی کجروان و تلاش برای نجات آنها؛ ؛ صبر و تحمل داشتن؛ گذشت از لغزش ها دعوت مردم به کار نیک و مدارا با جاهلان؛ لزوم پایبندی آمر به معروف و ناهی از منکر به هنجارها؛ لزوم شناخت معروف و منکر؛ نترسیدن؛ نیاز به خودسازی قبل از اهتمام به امر و نهی دیگران؛ نهی کردن قدرتمندان از منکر
شرایط آمر
امر به کمک گرفتن از مؤمنان؛ لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط جمعی از مردم؛ لزوم مشارکت عمومی؛ لزوم همکاری در اچرای معروف؛ همکار گرفتن؛ همکار گرفتن و تقویت آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ همکار گرفتن و شخصیت دادن به او؛ ؛ در جامعه هر کدام از اعضاء نسبت به دیگری نقش هدایت‌گری را دارند؛ تعیین گروهی برای امر به معروف و نهی از منکر
مشارکت عمومی
برخورداری از موقعیت خاص در بردارنده مسئولیت و وظیفه ویژه؛ توبیخ نخبگان فرهنگی ترک کننده نهی از منکر و بد دانستن کار آنان؛ وظیفه نخبگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
وظیفه گروه های خاص
4-4-2-1- نظارت همگانی
قران کریم همه احاد جامعه را در برابر یکدیگر مسئول می داند و متذکر می شود که اگر ایمان افراد به نظارت خداوند ضعیف بود و یا اینکه به هر دلیلی اشخاص دچار کجروی شدند، سایر افراد باید او را از کجروی باز بدارند. در این باره اولین وظیفه اشخاص جلوگیری از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی است. زیرا اگر کجروی تبدیل به ارزش شد، به راحتی افراد آن را مرتکب می شوند. همچنین قرآن کریم برای افرادی که وظیفه ارشاد دیگران را برعهده می گیرند شرایط و وظایفی را تعیین کرده است که در کدگذاری محوری و نمودار زیر نشان داده شده است. تحقیق کامل و نوشتن یادداشت های تحقیق نیازمند تحقیقی مستقل است که با مراجعه به تفاسیر و روایات و دیدگاه فقهاء در این باره تکمیل شود.
نمودار شماره 3: نظارت همگانی
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
1. کنترل کجروی
2. بازگرداندن کجرو از کجروی
1. جلوگیری از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی
2. رعایت شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر
3. لزوم مشارکت عمومی
4. وظیفه گروه های خاص
کنترل اجتماعی غیر رسمی
(امر به معروف و نهی از منکر)

Share