امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

فرمان نبردن از کجروان
پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن، و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مَبَر.
پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن، و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مَبَر.
توبیخ نخبگان فرهنگی ترک کننده نهی از منکر و بد دانستن کار آنان
چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی‌شان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می‌دادند.
چرا الهیّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی‌شان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد است آنچه انجام می‌دادند.
آموزش امر به معروف و نهی از منکر به فرزندان
ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار
ای پسرک من، نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این [حاکی] از عزم [و اراده تو در] امور است.
وادار کردن بستگان به پایبندی به هنجارهای دینی
کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش
و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم، ما به تو روزی می‌دهیم، و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است.
ضرورت آمیخته شدن نصیحت با محبت و تحریک عاطفه و احساسات
ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است
و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش- در حالی که وی او را اندرز می‌داد- گفت: «ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است.
حفظ ایمان و نگهداری فرزندان و وابستگان از مجازات آخرت
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنید
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنید: بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی‌کنند و آنچه را که مأمورند انجام می‌دهند.
وادار ساختن همسر و فرزندان به نماز و انفاق
خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد
و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [رفتار] بود.
4-4-2- کد گذاری محوری
پس از انجام کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم مشابه و همجنس از نظر معنایی در قالب مقولات عمده طبقه بندی می‌شوند. این مقولات از سطح بالاتری از انتزاع برخوردارند و دومین مرحله در جهت «رویش نظریه» هستند. در جدول شماره دو، این مقولات عمده و مؤلفه های تشکیل دهنده آنها آورده شده است.
جدول شماره 2 : کدگذاری محوری نظارت همگانی
مؤلفه ها
کد محوری
نفی کجروی؛ اعلام انزجار از کجروی؛ بد دانستن کجروی؛ انجام ندادن هیچ کاری که به نوعی تأیید کجروی باشد؛ بی توجهی به کجروان؛ پایین آوردن شخصیت کجروان؛ تشویق به هجرت از سرزمین نامساعد برای حفظ ایمان؛ توبیخ و مجازات سخت برای دوستی کردن با کافران؛ لزوم جدا شدن از کجروان؛ درخواست نابودی کجروان؛ دلسوزی نکردن نسبت به کجروان مستحق مجازات؛ دوست نگرفتن کجروان؛ فریقته نشدن در برابر شوکت ظاهری کجروان؛ سکوت نکردن در برابر کجروی؛ لزوم بی توجهی به برخی از کجروان حتی پس از مرگ؛ لزوم پرهیز از هر گونه تمایل و همدلی با ناراضیان از دین؛ همکاری نکردن با کجروان؛ حمایت نکردن از کجروان؛ جلوگیری از تغییر ارزشها

Share