امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

مجادله نیکو و تأکید بر موارد وفاق در شروع موعظه
و با اهل کتاب، جز به [شیوه‌ای] که بهتر است، مجادله مکنید- مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده‌اند- و بگویید: «به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده، ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.»
و با اهل کتاب، جز به [شیوه‌ای] که بهتر است، مجادله مکنید- مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده‌اند- و بگویید: «به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده، ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.»
ملاطفت در گفتار و صراحت و قاطعیت در بیان
، به راستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه‌ای آورده‌ایم، و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد.
پس به سوی او بروید و بگویید: ما دو فرستاده پروردگار توایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست، و عذابشان مکن، به راستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه‌ای آورده‌ایم، و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد.
نرم سخن گفتن
اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنى، از ایشان روی می‌گردانى، پس با آنان سخنی نرم بگوى.
و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنى، از ایشان روی می‌گردانى، پس با آنان سخنی نرم بگوى.
امیدواری به غلبه حق
ایجاد انگیزه و امید، زمینه‌ساز پایبند ماندن به ارزشها و باورهای الهی و دینی است.
‏[قوم موسی] گفتند: «پیش از آنکه تو نزد ما بیایی و [حتی] بعد از آنکه به سوی ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم.»‏ گفت: «امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را روی زمین جانشین [آنان] سازد آن گاه بنگرد تا چگونه عمل می‌کنید.»
امید واری به غلبه حق
و به زودی خداوند [شر] آنان را از تو کفایت خواهد کرد
پس اگر آنان [هم] به آنچه شما بدان ایمان آورده‌اید، ایمان آوردند، قطعاً هدایت شده‌اند، ولی اگر روی برتافتند، جز این نیست که سر ستیز ]و جدایی] دارند و به زودی خداوند [شر] آنان را از تو کفایت خواهد کرد، که او شنوای داناست.
پایداری
و این [خصلت] را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند نمی‌یابند، و آن را جز صاحب بهره‌ای بزرگ، نخواهد یافت.‏
و این [خصلت] را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند نمی‌یابند، و آن را جز صاحب بهره‌ای بزرگ، نخواهد یافت. ‏
عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال عدم تأثیر
اگر بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد، اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد
و اگر بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد، اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد. او پروردگار شماست و به سوی او باز گردانیده می‌شوید.
نهی کردن قدرتمندان از منکر

Share