رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

در مراجعه به همه آیات قرآن کریم، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در باره نظارت اشخاص بر رفتار یکدیگر و شرایط و وظایف اشخاص در این باره، مجموعه آیات مرتبط با این مفاهیم، استخراج و بررسی شد؛ در نهایت مجموعه این آیات، مطالعه و کدگذاری شد و برای مجموع این مفاهیم، عنوان گزینشی «نظارت همگانی بر کنش های اشخاص» انتخاب گردید. نتایج را میتوان در سه مرحله کدگذاری به شرح ذیل تجزیه و تحلیل کرد:
4-4-1- کدگذاری اولیه
از بررسی داده‌ها در مرحله کدگذاری اولیه یا کدگذاری باز، با استفاده از 155 آیه قرآن، تعداد 107 مفهوم به دست آمد. این مفاهیم بیانگر دیدگاه آموزه های قرآن در باره « نظارت همگانی بر کنش های اشخاص» است. نتایج کدگذاری اولیه (باز) در جدول شماره یک ارائه شده است.
جدول شماره یک(کد گذاری اولیه)
کد اولیه
متن انتخابی
متن آیه
اتمام حجت بر کجروان؛ زمینه سازی برای بازگشت کجروان از کجروی؛
گفتند: «تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد، و شاید که آنان پرهیزگاری کنند.»
و آن گاه که گروهی از ایشان گفتند: «برای چه قومی را که خدا هلاک‌کننده ایشان است، یا آنان را به عذابی سخت عذاب خواهد کرد، پند می‌دهید؟»‏ گفتند: «تا معذرتی پیش پروردگارتان باشد، و شاید که آنان پرهیزگاری کنند.»
نهی از منکر از رسالت های پیامبر
[همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد
همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده… پیروی می‌کنند [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد، و از کار ناپسند باز می‌دارد…
امیدوار به موفقیت حق در جامعه
خدا با کلمات خود، حقّ را ثابت می‌گرداند
و خدا با کلمات خود، حقّ را ثابت می‌گرداند، هر چند بزهکاران را خوش نیاید.
امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مؤمنان است
مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند
و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می‌دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و نماز را بر پا می‌کنند و زکات می‌دهند، و از خدا و پیامبرش فرمان می‌برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است.
یکی از نقشهای عام هر عضو جامعه
گروهى، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند
و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

مطلب مشابه :  سینا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید