امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

آگاهی از نظارت خداوند به همراه اعتقاد به معاد، سبب قطعی شدن احتمال مجازات در این جهان و نیز جهان دیگر و نیز امکانِ محروم ماندن از نعمتها و برخورداریهاى این جهانی و آن جهانى برای شخص میشود. در واقع، این علتی است که سبب مىشود تا فرد خود را با احتمال برآورده نشدن انواع «نیازهاى ایمنى» و «نیازهاى جسمى» در ای جهان و آن جهان، رو به رو ببیند؛ نیازهایى که به ترتیب او را نیازمند دور ماندن از عذاب و بهرهمند شدن از انواع آن برخورداریها میکند. همچنین این وضعیت میتواند سبب شود تا فرد انواعى از وابستگیهاى عاطفى به موجودهای فرا طبیعى را -که در خود ایجاد کرده است یا اینکه ایجاد آن را ممکن یا ضرورى مىداند- از دست بدهد؛ عنصرى که فرد را به احتمال ارضاء نشدن نیازهاى آن جهانى «عشق و تعلق» هشدار مىدهد. همچنین پذیرش و درونى کردن ارزشهاى ریشه گرفته در سرچشمههاى آن جهانى، در کنار باورهایى از این دست که «جهان آخرت، جهان عینیت یافتن شناختهاى مطابق با واقع از دیدگاه عموم است»، خطرى کاملاً جدى براى انواعى از «ارزشیابیهاى مثبت» شخص است که در مرحله شکلگیرى «نیازهاى احترام»، فرد خود را محتاج آن مىبیند.
بنا بر این، نظارت دائمی و همه جانبه خداوندی که حاکم است و توانایی مجازات شخص را دارد، عامل کنترل کجروی خواهد بود. امام علی(ع) در این باره میفرماید: از معصیت خداوند در پنهان بترسید، زیرا خداوندِ شاهد، خود درباره شما قضاوت میکند (نهج البلاغه، حکمت 324). بنابراین، ایمان به نظارت خدواند، سبب یقین به مجازات میشود که این یقین، در نوع تصمیمگیری شخص برای انجام دادن کنش های کجروانه با توجه به هزینههای احتمالی ناشی از این نوع کنش ها، تأثیرگذار است. نتیجه چنین حالتی میتواند مرجوح شدن گزینه کجروی و در نهایت، رها کردن آن باشد.
به صورت خلاصه، نتایج حاصل از نظارت خداوند بر کنش های اجتماعی و کنترل کجروی را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد:
نمودار شماره2: نظارت خداوند بر کنش های اشخاص
نتایج کلی
نتایج عینی
مؤلفه ها
فرایندها
1. رها کردن کجروی
2. بازگشت کجرو از کجروی
3. تنظیم رفتار اجتماعی
1. یقین به مجازات
2. ترس از مجازات خداوند
3. ترس از دست دادن محبت و دوستی خداوند
3. ترس از دست دادن احترام نزد خداوند
4. ترس از دست دادن احترام، نزد دیگران مهم
5. احساس شرم از خداوند، هنگام ارتکاب کجروی
1. در منظر خداوند بودن کنش های انسان
2. در منظر شاهدان الهی بودن کنش های انسان
3. آشکار شدن کنش های انسان در قیامت
نظارت خداوند بر کنش های اشخاص
4-4- نظارت همگانی بر کنش های اشخاص( امر به معروف و نهی از منکر)

Share