رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

7. پایان نامه «تحلیل محتوای آیات قرآن و روایات شیعه ناظر به مقولات تبیینی وکنترلی بر گرفته از رویکرد جامعه‌شناختی کنترل» نوشته علی رضا حسن زاده(1390). در این تحقیق به موارد زیر و آثار کنترلی آنان از دیدگاه جامعه شناختی و قرآن و روایات اشاره شده است: اثر پیوندهای اجتماعی در رفتار؛ اثر وابستگی‌های اجتماعی در شکل دادن به رفتار؛ اثر درگیری‌های اجتماعی در شکل دادن به رفتار؛ اثر باورها در شکل دادن به رفتار؛ اثرجامعه‌پذیری در شکل دادن به رفتار؛ اثر خودپنداره در شکل دادن به رفتار؛ اثرخویشتن‌داری در شکل دادن به رفتار و بازدارندگی مجازات.
8. کتاب «آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج5، (فیض کاشانی)» نوشته محمد بهشتی (1387). در این کتاب با استفاده از دیدگاههای فیض مباحث اخلاقی مربوط به کنترل کجروی به ویژه در حیطه فردی مورد توجه قرار گرفته است.
9. کتاب مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی، نوشته قدرت الله خسروشاهی(1393). این کتاب پس از تعیین چارچوب نظری بر اساس مراحل سه گانه پیشگیری از دیدگاه جرم شناسی (پیشگیری اولیه فردمحور و جامعه محور، پیشگیری ثانوی از جرم و پیشگیری ثالث از جرم)، به این مراحل از دیدگاه آموزه های قرآنی می پردازد.
10.کتاب «بهداشت روانى با نگرش به منابع اسلامى» نوشته محمد رضا سالاری فر و همکاران(1389). این کتاب ضمن پرداختن به عوامل مؤثر در بهداشت روانی و تنظیم رفتار اجتماعی، برخی موارد کنترلی مؤثر در کنترل اجتماعی به ویژه مباحث مربوط به انواع نیازهای انسان را از دیدگاه اسلامی و روانشناسی مورد بررسی قرار داده است.
11. کتاب «درآمدی بر روانشناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسلامی» نوشته محمد صادق شجاعی(1388).
12. کتاب «روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی» نوشته مسعود آذربایجانی و همکاران (1390).
13. کتاب « طبقه بندی مفاهیم جامعه شناختی از دیدگاه قرآن» نوشته محمد باقر آخوندی(منتشر نشده).
14. مقاله « نهاد حسبه در منابع فقه شیعه» نوشته سف الله سرامی، مجله نامه مفید، ش 2، (1374).
15. مقاله « امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی» نوشته محمد علی حاجی ده آبادی، مجله فقه و حقوق، ش 1، (تابستان 1383).
16. مقاله «پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام» نوشته سید محمود میرخلیلی، مجله فقه و حقوق، ش 1، (تابستان 1383).
17. مقاله « تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن» نوشته نعمت الله صالحی نجف آبادی، مجله نامه مفید، ش 9، (بهار 1376).
18. مقاله «جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر» نوشته علیرضا محولاتی، مجله نامه مفید، (مرداد و شهریور 1382).
19. مقاله « نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام» نوشته سید محمد حسینی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، (بهار 1380).
20. مقاله « شرایط و موانع نظارت» نوشته سید صمصام الدین قوامی، مجله حکومت اسلامی، ش 33، (پاییز 1383).
21. مقاله « لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری» نوشته مهرداد رایجیان، فصلنامه حقوق و مصلحت، س1، ش2 (1388).
22. مقاله « الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسلامی» نوشته حمید زارع، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 45(1384).
23. مقاله «جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی»، نوشته علی سلیمی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه تربیت معلّم (ویژه‌نامه علوم اجتماعی 3)، ش 56ـ57 (1386).
24. پایان نامه «پیشگیری از جرم در آموزه‌های قرآن»، نوشته قدرت الله خسروشاهی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس(1386).
25. مقاله «بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روان‌شناسی»، نوشته سید جواد حسنی، معرفت، ش33 (1379).
26. مقاله «پیشگیری از جرم در پیشینه تفکر اسلامی»، نوشته غلامرضا جمشیدیها و علی سلیمی، (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری ازجرم)، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری (1387)
27. مقاله « تحلیل مدیریت پیشگیری از جرم به منظور ترسیم الگویی مطلوب برای آن» نوشته علی افراسیابی، فصلنامه حقوق و مصلحت، ش4، (پاییز1388).

مطلب مشابه :  ارزش های اخلاقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید