امام علی (ع)

امام علی (ع)

اما خود اعتراف میکند که توا نمندی ستایش شایسته خداوند را ندارد:
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه
خداوند کیوان و بهرام و شید کاز اوی است بیم و امید و نوید
ستودن مر او را ندارد همی از اندیشه جان برفشانم همی
ستودن مر او را چنان چون توانی ؟ شب و روز بودن به پیشش توان
ستایش که داند سزاوار اوی ؟ نیایش بر آیین و کردار اوی
این نگرش فردوسی نگرش یک مسلمان پیرو امام علی (ع) است.
امامی که در کلام او در آغاز نهج البلاغه (خطبه 1 ) میخوانیم:
الحمدلله الذی لایبلغ مدحته القائلون و لایحصی نعمائه العادون و لا یودی حقه المجتهدون، الذی لایدرکه بعدالهمم و لا یناله غوص الفطن…
یعنی: حمد باد خداوندی را که سخنوران در ستودن او فرو مانند و شمارگران از شمارش نعمتهایش عاجز آیند و کوشندگان هرچه کوشند، حق نعمتهایش را آنسان که شایسته اوست، ادا کردن نتوانند. خداوندی که اندیشه های دور پرواز او را درک نکنند و زیرکان تیز هوش، به عمق جلال و جبروت او نرسند.
او خداوند را آفریننده کیهان، گسترنده زمان و مکان و فروزنده خورشیدها و ستارگان می داند و آشکارا می گوید که این دستگاه عظیم فرسودگی نمیپذیرد:
پدید آمد این گنبد تیز رو شگفتی فزایــــــنده نو به نو
نه گشت زمانه بفرسایدش نه این رنج و تیمار بگزایدش
نه از گردش آرام گیرد همی نه چون ما تباهی پذیرد همی
این نظم عجیب و پدیده های شگفتی آور، به وجود آفریدگاری دانا و توانا شهادت میدهند:
از او گشت پیدا زمین و زمان پی مور بر هستی او نشان
ز گردنده خورشید تا تیره خاک همه گوهران، آتش و آب پاک
به هستی یزدان گواهی دهند روان تو را آشنایی دهند
خداوند در شاهنامه قدرتی مطلق وفراگیر و بی نهایت دارد و فردوسی
این نگرش را نیز از قرآن آموخته است که میفرماید: انّ الله علی کل شئی قدیر(بقره 20 )
توانا و دانا و پاینده ای خداوند خورشید تابنده ای
نخست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار
نخست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و به روزگار
توانا و دانا و دارنده اوست سپهر و زمین را نگارنده اوست

Share