امام علی (ع)

امام علی (ع)

فصل چهارم
یافتههای پژوهش
مقدمه
این فصل دربرگیرنده تجزیه و تحلیل یافتههاست. در این فصل کلیه مصداقهای مستخرج از نهجالبلاغه امام علی (ع) مربوط به ماهیت و پیامد کار، با درج نشانی آن؛ خطبه، نامه و حکمت قید شده است و سپس با توجه به محتوای متن که به مخاطب میدهد مؤلفه‌ها و محورهای کار به مصادیق نسبت داده شده است. سپس به منظور کار بست این یافتهها در اهداف دوره متوسطه راهکارهایی پیشنهاد میگردد.
با توجه به سؤال‌های پژوهش این فصل در دو بخش، نه سؤال پژوهش را مورد توجه قرار میدهد.
بخش اول:
الف: تحلیل محتوای ماهیت کار در متن نهجالبلاغه امام علی (ع)
1ـ بررسی سؤال اول پژوهش
سؤال اول پژوهش عبارت بود از اینکه:
مصادیق ماهیت کار از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه چه هستند؟
به منظور بررسی سؤال حاضر، متن کامل نهجالبلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت، جمعاً 168 مصداق برای ماهیت کار استخراج گردید که اکنون به شرح آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است آن چه که مبین ماهیت کار است در بطن هر یک از جملات؛ خطبه، نامه و حکمت، نمایانتر شده تا بتوان در ادامه آنها را در ذیل چند مؤلفه و محور موضوعی، طبقهبندی نمود.
ـ آنان برای کاری که در شأن آن‌ها نبود سر برافراشتند، و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند (خطبه/219).
ـ هرکس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد، پس به درستی نگریست و آگاه شد، و از عبرت‌ها پند گرفت، پس راه روشنی را پیمود، و از افتادن در پرتگاهها، و گم شدن در کوره راه‌ها، دروی کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جایی برای اعتراض باقی نگذارد…، پس به هوش باش ای شنونده! از خواب غفلت بیدار شو، و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان پیامبر به تو رسیده اندیشه کن، که ناچار به انجام آن میباشی و راه فراری وجود ندارد و با کسی که رهنمودهای پیامبر به کار نمیبندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و… . آن گونه کاشتی، درو میکنی؛ آنچه امروز پیش میفرستی، فردا بر آن وارد میشوی، پس برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن، و چیزی پیش فرست. ای شنونده هشدار، هشدار، ای غفلت زده، بکوش! بکوش! …، همانا تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکم هستند … (خطبه/153).
ـ مردم! عمل کنید که عمل نیکو به سوی خدا بالا میرود و توبه سودمند است، و دعا به اجابت میرسد و آرامش برقرار و قلمهای فرشتگان در جریان است. به سوی اعمال نیکو بشتابید پیش از آنکه عمرتان پایان پذیرد، یا بیماری مانع شود، و یا تیر مرگ شما را هدف قرار دهد. بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمع آوری زاد و توشهی آخرت در دوران زندگی دنیا…، زاهدان گروهی از مردم دنیایند که در دنیا با آگاهی و بصیرت عمل میکنند، …، بدنهایشان به گونهای در تلاش و حرکت است که گویا میان مردم آخرتند (خطبه/230).
ـ سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهدهی اوست و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشهی ویرانگر است (نامه/61).
ـ فکرت را به کار گیر، مالک کار خویش باش، و سهم و بهرهات را بردار (نامه/63).
ـ از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز، از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن، از هر کاری که از کنندهی آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن. …، (اوصاف مؤمنان) در همهی کارهایت خدا را اطاعت کن، که اطاعت خدا از همه چیز برتر است. …، نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب ده و با آن مدارا کن و به اکراه بر چیزی مجبورش نساز، و در وقت فراغت و نشاط به کار گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جای آوری. بپرهیز از آنکه مرگ تو فرا رسد در حالی که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستی غرق باشی (نامه/69).
ـ (در توصیف مؤمن فرمود:)…، وقت او با کار گرفته است (حکمت/333).

Share