امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

استانلی و همکارانش (,1974-1975 Stoneley et al.) در طی جلسات مختلف در اصطلاحات مربوط به سازندهای موجود در گروه بنگستان تغییراتی صورت دادند.
ستوده نیا (Setudehnia,1975) در مقاله خود لیتواستراتیگرافی و جغرافیای دیرینه گروه بنگستان را مطالعه نموده و آنها را با نواحی مجاور مورد مقایسه قرار داده است.
در سال 1976، پرادو سازند سروک را به رخساره نرتیک حاوی Rudist debris و Nezzazata اطلاق کرده و بخش پلاژیک روی آنرا واحدی به نام Oligo نامگذاری کرده است.
بولز (Bolz,1977-1976) جغرافیای دیرینه کرتاسه زیرین و بالایی را در محدوده مورد قرارداد کنسرسیوم مورد بررسی قرارداد و آن را در طی دو گزارش منتشر نمود. او در این گزارشها بر
روی گروه بنگستان تاکید بیشتری نمود و تغییراتی را در ایجاد زونهای زیستی و تفسیر جغرافیای دیرینه گروه بنگستان پیشنهاد کرد.
بوردانف و باروود (M.L. Bordenave and R. Burwood, 1995) به بررسی خواص سنگ منشأ سازند کــژدمی در فـــروافتادگی دزفول به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های منشأ در دنیا پرداختند. در این مطالعه، سازند کژدمی با میانگین SPIr (Source Rock Potential Index) حدود 25 (t/m2) به عنوان یکی از سنگ های منشأ پراهمیت دنیا شناخته می شود.
شارلند و همکاران (Sharland et al., 2001) مطالعات گسترده ی سکانس استراتیگرافی در صفحه عربی انجام دادند که راهگشای مطالعات بعدی از لحاظ چینه شناسی سکانسی بر روی حوضه زاگرس بود.
ویت و گــــــــوداک (Witt and Gokdag, 1994) در آپسین عمـــــــان، واهــــــــــرن کمپ (Vahrenkamp, 1996) در شمال عمان ، ون بوخم و همکاران (van Buchem et al., 2002) در شمال عمان و امارات متحده عربی و سازندهای خرائیب و شعیبه، هیل گارتنر و همکاران (Hillgrtner et al., 2003) در شرق پلاتفرم عربی و شمال عمان، و یوزه و همکاران (Yose et al., 2006) در شرق پلاتفرم عربی، ابوظبی و امارات متحده عربی، مطالعات جامعی را در مورد چینه شناسی واحدهای معادل بارمین تا آلبین در کشورهای مجاور انجام دادند که مطالعات آن ها کلیدی مهم برای شناسایی واحدهای معادل آپسین و آلبین در کشورهای مجاور و ژئومتری حوضه های مجاور بود.
ون بوخم و همکاران (van Buchem et al., 2010) با مطالعات گسترده ناحیه ای به طول حدود 1000 کیلومتر (متشکل از فارس ساحلی، خوزستان و لرستان) یک مدل شماتیک سکانس استراتیگرافی از بارمین تا آلبین (گدوان تا کژدمی) ترسیم نمودند و به مقایسه آن با کشورهای همجوار (عمان، قطر و امارات متحده عربی) پرداختند. همچنین ون بوخم و همکاران و شرودر و همکاران در سال 2010 با مطالعات بایواستراتیگرافی(برپایه آمونیت و فرامینیفرهای پلانکتونی) ، چینه شناسی با استفاده از ایزوتوپ کربن و توزیع مواد آلی،متوجه تغییرات سنی مرز زیرین سازند کژدمی از آلبین به آپسین زیرین و معادل زون آمونیتی D. deshayesi Zone در بعضی مقاطع شدند.
در چندین مورد رساله های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالاتی نیز در این زمینه منتشر شده است که مهم ترین آنها به شرح ذیل است:
قلاوند، 1375 به بررسی لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازندهای داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران و در نواحی فارس و فروافتادگی دزفول پرداخت که سن سازند کژدمی در برش قلعه کژدمک واقع در کوه پیون را آلبین تا سنومانین زیرین تعیین نمود.
بیجارى پور، 1377 مطالعاتی را در مورد بازسازى تاریخچه تدفین رسوبات و مدل سازى حرارتى سازند هاى گروه بنگستان و خامى درخوزستان انجام داد.
پروانه نژاد شیرازی، 1380 در رساله دکترای خود به بررسی میکرواستراتیگرافی زمین های
کرتاسه در زاگرس)فارس داخلی( در محور شیراز- ده بید پرداخت.
میرزالو،1387 به مطالعه پالینولوژی، پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در برش تنگ ماغر پرداخت. 
سخص آبادی، 1385 مطالعه جامعی را در مورد بیواستراتیگرافی سازندهای کژدمی و سروک در تنگ ماغر و یال جنوبی تاقدیس میش و تطابق آن با چاه خویز-یک انجام داد. بر این اساس مطالعات ایشان, سن سازند کژدمی در تنگ ماغر آپسین-آلبین و سن همین سازند در یال جنوبی تاقدیس میش آپسین- ؟ سنومانین تعیین گردید. ضمن اینکه بایوزون‌های معرفی شده ایشان در این برشها بر اساس بایوزون‌های جیمز و وایند تعیین گردیدند.
مهابادی و لاسمی، 1387 مطالعاتی را در مورد محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال غرب فارس انجام دادند.
پروانه نژاد شیرازی و همکاران، 1388 مطالعاتی را در مورد بیوزوناسیون سازند کژدمی در کوه نقش رستم بر اساس جلبکهای آهکی و فرامیینیفرها در شمال شیراز انجام دادند.
1-7- روشهای مطالعه و بررسی
1-7-الف: جمع آوری اطلاعات
به منظور بررسی و مطالعه سازندکژدمی، نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد کارهای انجام شده احساس می شد. از این رو، اطلاعات در مورد مطالعات قبلی، نقشه ها و منابع مورد نیاز جمع‌آوری گردید. به منظور شناسایی دقیق میکروفاسیس‌ها و میکروفسیل‌های موجود در سازندهای کژدمی، اطلس‌ها و منابع مورد نیاز برای این بررسی تهیه گردید. همچنین برای شناسایی جلبک‌های آهکی میکروسکوپی و همچنین شناسایی بی‌مهرگان شاخصِ موجود در سازند کژدمی از جمله خارپوستان، دوکفه‌ای‌ها و آمونیت‌ ها، علاوه بر تهیه اطلس‌ها و منابع مورد نیاز، با کارشناسان و اساتید برجسته آن در سراسر دنیا مکاتبات زیادی صورت گرفت.
1-7-ب- مطالعات صحرایی
برای مطالعات صحرایی نمونه برداری صحرایی از سازند کژدمی و همچنین بخش های انتهایی سازند داریان و بخش های ابتدایی سازند سروک در محل برش های مورد مطالعه واقع در یال جنوبی تاقدیس پیون، یال شمالی تاقدیس منگشت، یال شمالی تاقدیس بنگستان، یال شمالی تاقدیس میش و یال جنوبی تاقدیس آنه انجام گرفت. این نمونه برداری بصورت سیستماتیک از قدیم به جدید توسط نگارنده و در مدت زمانی حدود یک ماه و در فواصل مشخص صورت گرفت. همچنین در حد فاصل بین مرزها نمونه برداری بصورت نزدیک به هم و فشرده صورت گرفت. در این مطالعه حدود 12٠٠ نمونه سنگی برداشت گردید که از آنها تعداد 1100 مقطع نازک جهت مطالعات میکروسکوپی تهیه گردید. در ضمن اطلاعات صحرایی منطقه بطور کامل
برداشت شد و توصیف چینه‌ها در سازندهای مزبور انجام پذیرفت.
1-7-ج- مطالعات آزمایشگاهی

Share