الگوهای مدیریت شهری

الگوهای مدیریت شهری

2-13-1- الف :مدیریت تک سطحی مجزا

دراین الگوی مدیریت شهری شهرهای وابسته به یک مجموعه شهری هر کدام بطور مجزا دارای شهرداری وابسته به خود میباشند وبرای محدوده قانونی تعریف شده خود فعالیت مینمایند . الگوی مدیریت تک سطحی به دلیل عدم بهره گیری از تعاملات وبازخوردهای مجموعه شهری وعدم التفات به فرایند برنامه ریزی درحوزه مجموعه شهری تا حدودی نا کارآمد مینماید . این الگو درحوزه تعاملات مجموعه شهری وتاثیر وتاثرات منطقه شهری توجه ندارد ودربرخی کشورها مانند ایران مورد کاربست دارد .

2-13-2- ب :»مدیریت تک سطحی ادغام شده

دراین الگو یک شهرداری واحد مسئول ارائه خدمات شهری به کل شهرهای مجموعه شهری میگردد ، درحالی که این شهرداری ممکن است مجموعه شهری را به بخش ها ومناطق مختلف تقسیم بندی کند ومدیریت خود را درهر یک از حوزه ها وبخش های وابسته اعمال نماید که به دلیل نگاه همزمان به فرایند برنامه ریزی هدایت وکنترل درحیطه مجموعه شهری میتواند به فرایند مدیریت درحوزه کلان ودرمجرای تعاملات مناطق شهری وابسته پاسخ مناسب تری را اعمال نماید ، این شهرداری ممکن است از ادغام شهرداریهای موجود دریک مجموعه شهری با یکدیگر ویا ضمیمه شدن شهرداریهای شهرهای کوچکتر به شهر بزرگتر موجود درمجموعه شهری شکل بگیرد . این الگوی مدیریت شهری درکشورهایی مانند مصر وکلان شهر قاهره مورد کاربست دارد .

2-13-2-1- مدیریت شهری درمصر

مدیریت شهری درمصر وکلان شهر قاهره از نظام اداری دو سطحی برخوردار است . این الگو دارای دو سطح اداری – شهری است که یکی شهرداری سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را دربر میگیرد ودیگری شهرداری سطح محلی است که درهر کدام از شهرها وشهرک های موجود درمجموعه شهری شکل میگیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولاً خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه     می کند وشهرداریهای محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد . شهرداری قاهره از 1960 به فرمانداری (( شهرداری )) تبدیل شد . تقسیم شهربه نواحی کوچکتر وانتخاب شوراهای محلی از دیگر مراتب درمدیریت شهری درمصر میباشد.که شورای مردم را از 130 عضو که نصف اعضای آن کارگران وکشاورزان هستند تشکیل میدهد . برنامه های مصوب شورا درصورت تناقض با برنامه وبودجه اقتصاد کشور از سوی فرماندار رد میشود تفاوت این نظام با نظام مدیریت شهری کشورهای توسعه یافته درانتخابی بودن اعضاء شورای شهروانتصابی بودن فرماندار توسط رئیس جمهور است .

2-13-3-پ: همکاریهای داوطلبانه واختیاری

این الگوی مدیریتی همان الگوی مدیریتی تک سطحی است با این تفاوت که با بهره گیر از همکاری داوطلبانه بین شهرداریهای موجود درمنطقه شهری به فرایند هدایت ، کنترل واداره امور شهری وارائه خدمات وتسهیلات عمومی می پردازد هر چند که میزان این همکاری ونظارت بر حوزه های مرتبط با مناطق مشترک نقاط همجوار فرایند برنامه ریزی ، نظارت واجرا رادچار چالشی فراگیر می کند . این همکارهای میتواند اشکال وچارچوبهای متفاوتی مانند ایجاد یک کنسرسیوم ویا قراردادهای همکاری مشترک به خود بگیرد که ضرورت وجود نهادی هماهنگ کننده درمیزان ومراتب این همکاری وایجاد مرجعی برای تصمیم گیری درامور وابسته مورد اختلاف درحوزه مجموعه شهری ضروری به نظر می رسد .

 

 

2-13-4-ت : مدیریت دو سطحی

این الگو دارای دو سطح اداری – شهری است که یکی شهرداری  سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را دربر میگیرد ودیگری شهرداری سطح محلی است که درهرکدام از شهرها وشهرک های موجود درمجموعه شهری شکل می گیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولاً خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه میکند وشهرداریهای محلی نیز خدماتی را ارئه میکنند که جنبه محلی تر به خود میگیرد .دراین الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع درحوزه کلانشهری وفراهم سازی درنظر گیری تعاملات وکنش های درون منطقه ای فرایند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، کنترل ونظارت برای هدایت وراهبری منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق میشود . این الگوی مدیریتی دربرخی کشورها مانند ترکیه وشهر استانبول مورد کاربست دارد

 

2-13-5-ث :ایجاد سازمانهای فرا محلی جایگزین

دراین الگوی مدیریت شهری به ایجاد سازمانهای فرا محلی ویژه شهرداریها موجود دریک مجموعه شهری ادغم می شود که مسئولیت ارائه خدمات منطقه ای را بر عهده می گیرند . نهاد ها وسازمانهای تشکیل شده را نیز همان نوع خدماتی که شهنرها به طور معمول انجام می دهند را درقالبی فراتروبرای کل مجموعه شهری انجام میدهند که این الگو دربرخی کشورها مانند کانادا وکلان شهری تورنتو کاربست دارد .

 

2-13-6- : مدیریت شهری درآمریکا

شهرداریها درواقع نتیجه حکومتهای ایالتی وتابع ایالات وقانون ومقررات آن هستند ، اما بدلیل انتخاب مستقیم شهرداران وانجمن شهر (( شورای شهر)) توسط شهروندان ، تبعیت شهرداریها از ایالات حد معینی دارد . سیستم حاکم بر شهرهای امریکا سیستم شهردار – شورا است . انتصاب شهرداردرشهرهای بزرگ با رای مستقیم شهروندان ودرشهرهای کوچک توسط شورای شهر که خود با رای مردم انتخاب شده اند ، صورت میگیرد . بر این اساس سه نوع از مدیریت دیده میشود که عبارتند از 1- اقتدار شهرداردرانتصابات ، صرفه بودجه ، اداره امور شهر 2- اقتدار شورا درحق  وتو فعالیتهای شهردار3- تلفیق دو مدل مذکور

 

 

2-13-7-مدیریت شهری درفرانسه

کشور فرانسه از 26 منطقه تشکیل شده که چهار منطقه درزمره مستعمرات این کشور قراردارد . به علاوه فرانسه از 100دپارتمان تشکیل شده که چهار ناحیه زمره مستعمرات این کشور قراردارد درپایین ترین حد تقصیمات کشوری درفرانسه ، کمونها یا تعداد  36666قراردارند که همان حکومتهای محلی محسوب میشوند . هر منطقه و ناحیه دارای یک فرمانداراست که نمایندگی دولت مرکزی را درسطح محلی برعهده دارد. از 36666 کمون فرانسه 28183 کمون دارای مساحتی کمتر از 1000 هکتار هستند . با درنظرداشتن تعداد زیاد تقصیمات کشوری ، درفرانسه نهادهای برنامه ریزی بسیاری درسطوح مختلف وجود دارند . این نهادها عبارتند از

 

  • 9سازمان توسعه کلان شهری
  • 214سازمان برنامه ریزی بخشی
  • 35 سازمان برنامه ریزی محیطی
  • 17014 واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی
  • از زمان ناپلئون به بعد ،سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است . تمام تصمیمات درارتباط با برنامه ریزی شهری ومنطقه ای حتی صدورمجوز ساخت وساز توسط مقامات دولتی صادر می شده است .شهرداران که بیشتر کمونها را برعهده دارند ، دراین زمینه اختیارات محدودی داشته اند . درآغاز سالهای 1982 دولت به منظور تمرکز زدایی با تصویب قانون شماره 213- 82 ، نخستین گامها را برداشت . براساس این قانون شهرداریها ، دپارتمان ها ومناطق به طور آزدانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می شوند . ( بمانیان ، محمودی نژاد ، 1387 صفحه 22)
                                                    .