الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار

الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار

1-5-10. هدف برنامه درسی
هدف در برنامه درسی عبارت است از تغییرات مشخص و پیش‌بینی‌شده‌ای که باید در افکار، نگرشها، مهارتها و به طور کلی در کلیهی رفتار فراگیران حاصل شود (بهارستان، 1384: 392).
1-5-11. دوره متوسطه
دوره متوسطه دورهای است که در آن دانشآموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل میکنند و به دلیل تنوع برنامهها و تعداد رشتههای تحصیلی، فرصت انتخاب دارند. در گزارش نهایی اجلاس منطقهای یونسکو آمده است، دوره متوسطه عبارتست از دورهی برزخ یا دورهی انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصیتر در سطح آموزش عالی. شاخه متوسطه نظری بزرگ‌ترین جزء ساختار آموزشی دورهی متوسطه است و چهار رشتهی ریاضی، فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی را در برمی‌گیرد (صافی، 1380: 89). آموزش متوسطه از حلقههای زنجیر آموزشی است، حلقهای که آموزش ابتدایی را به آموزش عالی پیوند میدهد. مسلم است که وجود هرگونه ضعف در این حلقه میتواند تأثیری ناخوشایند بر هر دو حلقهی قبل و بعد داشته باشد (موسی پور، 1385: 60).
ب) تعاریف عملیاتی:
1-5-12. کار
در پژوهش حاضر، کار به معنای کار و عمل مفید در جهت رفع احتیاجات فردی و جمعی برای رضای خدا میباشد.
1-5-13. ماهیت کار
در پژوهش حاضر، به معنای چیستی کار و مشخص نمودن جنبههای اساسی آن از منظر امام علی (ع) است.
1-5-14. پیامد کار
در پژوهش حاضر، مشخص نمودن آثار و نتایج کار در ابعاد گوناگون زندگی، از منظر امام علی (ع) است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
این فصل دربرگیرنده ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع است با توجه به مفاهیم اصلی مندرج در موضوع ابتدا به مفهوم شناسی کار پرداخته ایم، سپس پیامدهای تربیتی حاصل از کار کردن را براساس سیره معصومین (علیهم السلام) مورد بررسی قرار داده و بعد از مشخص نمودن مفاهیم و پیامدهای حاصل از کار کردن، رابطه کار و تربیت مورد بحث قرار گرفته و درنهایت با توجه به اهمیت بکارگیری مباحث مذکور در برنامه درسی دوره متوسطه، در بخشی مجزا به بررسی هدف در برنامه درسی دوره متوسطه پرداخته ایم.
بخش اول «مفهوم شناسی کار» شامل؛ ماهیت کار، حکمت کارکردن، علل کار کردن، کار در بستر تاریخ، اهمیت کار و تلاش در کلام امام علی (ع)، نمونه هایی از کار و تلاش امام علی(ع) و مناسبات کار از منظر امام علی (ع) می باشد.
در بخش دوم تحت عنوان «آثار و پیامدهای کار در سیره معصومین (علیهم السلام)»، پیامدهای کار در سه بعد؛ آثار دنیوی کار در بعد فردی، آثار دنیوی کار در بعد اجتماعی و پیامدهای معنوی کار بر انسان، مورد بحث قرار گرفته است.
بخش سوم را به بررسی رابطه کار و تربیت اختصاص داده و به بررسی مباحثی چون؛ نظریههای تربیت، الگوهای ارتباط میان مدرسه و محیط کار، رابطه کار و تربیت از دیدگاه اسلام و ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و کار پرداخته ایم.
عمده ترین مباحث مطرح در بخش چهارم «هدف در برنامه درسی دوره متوسطه» شامل؛ آموزش متوسطه، اهمیت آموزش متوسطه، هدف در برنامه درسی، منابع تعیین هدف، صافی اهداف، اصول انتخاب اهداف و هدفهای کلی دوره متوسطه در ایران می باشد.

Share