اقلام تعهدی اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری

(لویز و همکاران ۲۰۰۶ به نقل از مانول ۲۰۱۱) معتقد است که نوسانات سود معیاری برای مدیریت سود است. این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات سود به وسیله جزء حسابداری سود کاهش می‌یابد (اقلام تعهدی).این معیار از طریق تقسیم نمودن انحراف معیار سود عملیاتی بر روی انحراف معیار جریان نقد عملیاتی محاسبه می‌گردد. کوچک‌تر بودن این معیار بیانگر آن است که سود گزارش شده بیشتر هموار شده است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از اعمال مدیریت بیشتر است. از این رو در این پژوهش از این معیار به عنوان یکی از متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده شده است.
2-3-9-3-2- معیار کیفیت اقلام تعهدی
کیفیت اقلام تعهدی از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداری به وجه نقد می‌باشد. کیفیت سود عمدتاً از طریق سودهایی تعیین می‌شود که متشکل از مجموع جریان‌های نقدی و عملیاتی و اقلام تعهدی می‌باشد حال آنکه خطای اندازه گیری در تعیین اقلام تعهدی که شامل خطاهای عمدی در بر آورد (ناشی از انگیزش مدیریتی برای دست‌کاری سودها) می‌تواند به طور بالقوه، توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان‌های نقدی آینده یا انعکاس جریان‌های نقدی گذشته و جاری را با مشکل مواجه نماید. با وجود اهمیت اقلام تعهدی در حسابداری مالی برای مطالعه کیفیت اقلام تعهدی در ادبیات مالی مدل‌های محدودی وجود دارند.مطالعات اولیه برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی از معیارهای ساده همچون مجموع اقلام تعهدی و تغییرات در مجموع اقلام تعهدی (دی آنجلو-1981)استفاده می‌کردند.اما امروزه از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیرهای مالی مربوط به اقلام تعهدی استفاده می‌شود به طوری که باقی‌مانده رگرسیون بیانگر اقلام تعهدی غیر عادی است و اقلام تعهدی غیر عادی شاخصی برای کیفیت سود است ..محققانی همچون دیچاو-1995،فرانسیس-2005 در مدل‌هایی جهت ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از اقلام تعهدی سرمایه در گردش به عنوان تابعی از فعالیت‌های فروش واحد تجاری و گردش نقدی عملیاتی گذشته ،حال و آینده استفاده شده است .که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
الف) مدل دیچاو (1995)
دیچاو و همکاران (۱۹۹۵) مدل اصلاح شده جونز (۱۹۹۱) به عنوان معیاری برای مدیریت سود در یک دوره ۵ ساله بکار گرفت و سپس به کمک مدل رگرسیونی زیر، قدر مطلق متوسط اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمود.
کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از معادله زیر محاسبه می‌گردد.
جمع کل دارایی شرکت i درپایان دوره t-1
تغییر فروش شرکت i در دوره t
ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت i در دورهt
سود خالص شرکت i در دورهt
ب) مدل فرانسیس( 2005)
فرانسیس و همکاران در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود عنوان می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی معیار تشخیص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد آتی شرکت، می‌باشد؛ بنابراین کیفیت ضعیف اقلام تعهدی باعث می‌شود که مبهم بودن اطلاعات افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاری نیز در پی آن افزایش داشته باشد. (فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵ )با استفاده از پیشنهادات دیچو و دیچاو (۲۰۰۲) مدل زیر را ارائه نمودند.
کل اقلام تعهدی جاری است که از فرمول زیر محاسبه می گردد.
تغییر در دارایی جاری شرکت i در دوره t
تغییر دربدهی جاری شرکت i در دوره t
تغییر در وجه نقد عملیاتی شرکت i در دوره t
خالص تغییرات در بدهی های غیر عملیاتی کوتاه مدت (سود سهام وحصه جاری بدهی بلند مدت ) شرکت i در دوره t
جریانات وجوه نقد ناشی عملیاتی شرکت i در دوره t که به صورت زیر محاسبه می‌گردد .
سود خالص شرکت i در دوره t
مجموع هزینه استهلاک شرکت i در دوره t
تغییر فروش شرکتi در دوره t
ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت I در دورهt

Share