سبز اندیشان امروز

اقلام تعهدی اختیاری

لگاریتم طبیعی فروش خالص
ب )شاخص افشا و محیط اطلاعاتی در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(لیوز و وایسوکی 2008) ادبیات نظری در ارتباط بین گزارش مالی و سطح افشا و تاثیر گذاری آنها بر روی محیط اطلاعاتی ارائه نمودند . آنها مدعی شدند که بین محققان مختلف یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه گزارش مالی و افشا داوطلبانه بر رو ی محیط اطلاعاتی تاثیر می گذارد.با این وجود معیار مشترکی برای اندازه گیری محیط اطلاعاتی وجود ندارد .ولی اغلب از کیفیت سود و رشد سود به عنوان معیارهای محیط اطلاعاتی استفاده می شود. همچنین (اکر و همکاران2002). استفاده از چنین معیارهایی را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می دانند آنها استدلال می کنندکه که اصلاح و تغییر اقلام تعهدی از طریق شناسایی جریان نقد د رطول زمان صورت می گیرید و با توجه به اینکه اقلام تعهدی به عنوان مبنا برای برآورد و اندازه گیری استفاده می شود بنابراین ممکن است خطا پیش بینی ها از این عامل نشات بگیرد.به بیان دیگر می توان مدعی شد که شاخصهای محیط اطلاعاتی از دو عامل ذاتی و مدیریتی ناشی می شود و اقلام تعهدی شاهدی براین قضیه است .و به طور کلی می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد. به همین منظور در این پ‍ژوهش ضمن در نظر گرفتن هر دو متغییرمذکور از مدل( فرانسیس و همکاران 2005 ) که بر گرفته از پیشنهادات (دیچو و دیچاو 2002) استفاده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای کلیدی به وسیله مدل اصلاح شده جونز تقویت شده است .
معادله 12
کل اقلام تعهدی جاری است که از فرمول زیر محاسبه می گردد .
تغییر در دارایی جاری شرکت i در دوره t
تغییر دربدهی جاری شرکت i در دوره t
تغییر در وجه نقد عملیاتی شرکت i در دوره t
خالص تغییرات در بدهی های غیر عملیاتی کوتاه مدت(سود سهام وحصه جاری بدهی بلند مدت ) شرکت i در دوره t
جریانات وجوه نقد ناشی عملیاتی شرکت i در دوره t که به صورت زیر محاسبه می گردد .
جریان نقد مرتبط با مالیات بر در آمد
_
سود سهام پرداخت شده
+
جریان نقد مرتبط به بازده سرمایه گذاری و تامین مالی یر اساس صورت جریان وجه نقد
+
جریان نقد عملیاتی براساس صورت جریان وجه نقد
=
جریان نقد عملیاتی
ج) نوسانات سود ( EV )
(لویز و همکاران 2006 به نقل از مانول2011) معتقد است که نوسانات سود معیاری برای مدیریت سود است .این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات سود بوسیله جزء حسابداری سود کاهش می یابد (اقلام تعهدی ).این معیار از طریق تقسیم نمودن انحراف معیار سود عملیاتی بر روی انحراف معیار جریان نقد عملیاتی محاسبه می گردد. کوچکتر بودن این معیار بیانگر آن است که سود گزارش شده بیشتر هموار شده است و بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از اعمال مدیریت بیشتر است .از این رو در این پژوهش از این معیار به عنوان یکی از متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده شده است .
د ) اقلام تعهدی اختیاری (ABNORMAL ACCRUAL) (AA)