اقدامات پیشگیرانه

اقدامات پیشگیرانه

3-4-2 محاسبات اثرات آنها……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-4-3 اولویتیندی و اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل چهارم : نتیجه گیری وپیشنهادات
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
پیشنهادات حاصل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..42
پیشنهادات جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………………………………………………..43
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
میزان ظرفیت گرمایی و ظرفیت تولید (استخراج) هر نوع زغالسنگ…………………………………………………………………………….16
میزان ظرفیت گرمایی مورد نیاز واحدهای تولید برق………………………………………………………………………………………………….17
نتایج بدست آمده از حل مدل برنامه¬ریزی خطی اول………………………………………………………………………………………………18
نتایج بدست آمده از حل مدل برنامه¬ریزی خطی دوم……………………………………………………………………………………………..19
جدول حدود یون های بدست آمده از آنالیز و جرم مولی آنها…………………………………………………………………………………….20
جدول ترکیبات موجود آهن دار به همراه سهم هر یون از ترکیب و قیمت آن ترکیب…………………………………………………..21
جدول آنالیز آب های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………..23
زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
ساختمان ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

Share