سبز اندیشان امروز

اقدامات پیشگیرانه

مدیریت

سطوح

تأثیر

2-4-3-10)الگوی اطلاعات ملی بریتانیا:
الگوی اطّلاعات ملی بریتانیا (NIM) نتایج کارکرد اطّلاعاتی را رسیدن به امنیت اجتماعی،کاهش جرم، کنترل بزهکاری و کنترل بی نظمی می داند.
برای رسیدن به نتایج مذکور، این الگو گام های زیر را طراحی می کند.
ایجاد سامانه ها و پروتکل هایی برای تسهیل (در جریان) اطلاعات؛
تعریف مأموریت و هماهنگی و همکاری ( انجام آن)؛
فراهم کردن محصولات ا طّلاعاتی پایه برای هدایت عملیات؛
وضع قوانین و الگوهایی در باره تعیین بهترین شیوه های آموزشی در تمام سطوح پلیس؛
2-4-3-11)سیاست پلیسی اطّلاعات محور:
موضوع «سیاست پلیسی اطّلاعات محور ریشه در بریتانیای کبیر دارد. سیاست پلیس اطّلاعات محور براقدامات مجرمانه کلیدی تاکید دارد. هنگامی که مشکلات جنایی شناسایی و با ارزیابی های اطّلاعاتی برآورد شدند آن وقت است که می توان مجرمان کلیدی ( حرفه ای ) را برای تحقیق و تفحص هدف یابی کرد. این الگو توسط سرویس اطّلاعات جنایی ملی(NCIS) رواج یافته است. چهار بخش مورد تاکید در این عبارتند ا ز:
شناسایی مجرمان ( به ویژه مجرمان سابقه دار و حرفه ای از طریق ابزار های آشکار و پنهان)؛
مدیریت کانون ها و مراکز جرم و بی انضباطی؛
بررسی و تحقیق درباره جرایم وحوادث مرتبط؛
استفاده از اقدامات پیشگیرانه ، از جمله همکاری با شرکای کاری و همکاران محلی برای کاهش جرم و بی نظمی؛(NICS) ( یاوری و نجار،1388: 38-39).
2-4-4)مدیریت تبادل اطّلاعات:
2-4-4-1)تعریف مدیریت تبادل اطّلاعات: مدیریت تبادل اطّلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطّلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (حسن زاده،81:1384).
یابه عبارتی فعّالیّت های انتقال و توزیع اطّلاعات از یک شخص،گروه و یا سازمانی به شخص، گروه یا سازمان دیگر، بارتول تسهیم اطّلاعات را اینگونه تعریف میکند. تسهیم اطلاعات عبارت است از اشتراک اطّلاعات مناسب، ایده ها پیشنهادها و تخصیص ها با دیگران در یک سازمان (محمدی فاتح، سبحانی و محمدی, 509:1387).
یکی از مهمترین بخش های مدیریت تبادل اطّلاعات، نقش انتقال اطّلاعات به افراد مناسب یا قرار دادن دانش در جایی است که بدان نیاز می باشد و تسهیم اطّلاعات فرایندی است که افراد متقابلا اطلاعات صریح و ضمنی را مبادله می کنند و مشترکاً اطلاعات جدید خلق می کنند. انتقال و نشر اطّلاعات فرصت هایی را برای به حداقل رساندن توان سازمان برای برآورده کردن نیازهایش فراهم می کند (لین, 12:1384).
تبادل الکترونیکی داده ها، موجب صرفه جویی در همه زمینه ها و کاهش در اشتباه کاری می گردد. برای اینکه کار تبادل الکترونیکی به خوبی و درستی انجام شود، چهار پیشنیاز ضروری است.

                                                    .