اعمال مجرمانه

اعمال مجرمانه

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115
3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115
3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119
3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119
3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121
3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122
3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125
3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126
3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130
3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

Share