اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را بعضاً واداشته است و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد و از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌الملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت به احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند، تامین گردد.

اعلامیه حاضر که شامل سی ماده می‌باشد که در آن موادی درمورد اقامت و تابعیت وجود دارد که بیان آنها از خالی از لطف نیست. در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر این مطلب را بیان نموئده که هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند و در بند 2 همین ماده به این مطلب اشاره کرده که هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. در ماده چهاردهم از حق پناهندگان سخن گفته که هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند و در بند 2 همین ماده اختیار همین حق را بیان کرده و درصورتی که تعقیب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی‌توان از این حق استفاده نمود و در ماده پانزدهم نیز از تابعیت افراد و از اینکه احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد، سخن به میان آمده است.

بنابرایه سایر مواد از آزادی‌ها و حقوق افراد، از برخورداری از حق مسکن، کار مناسب، ساعت کار مناسب و… سخن گفته است. در این مواد، سی ماده مربوط به بخش مهاجرت و تابعیت در حقوق بین‌الملل می‌شد که توضیح داده شد.

                                                    .