اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات

ماده 19- مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده20- شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز کنندودر صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی ، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
ماده21- مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه ومرتفع می شود.
ماده22- بانک ها مکلفند درقرارداد مشارکت مدنی تصریح نماییند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی
ضوابط خرید مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار و فروش آن ها
الف- خرید هرگونه مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار توسط بانک فقط به تقاضای کتبی یک واحد تولیدی ممکن می باشد.
ب- متقاضی می باید خود مصرف کننده اموال درخواستی باشدودر تقاضای خود نوع، مقدار، مشخصات، فروشنده، قیمت و شرایط پرداخت و تحویل اموال مورد درخواست رامشخص نماید.
ج- متقاضی می باید مسئولیت مستقیم هرگونه فسادی را که ممکن است در جریان معامله بروز کند و هر نقص و اشکالی در کیفیت و یا کمیت کالا را به عهده بگیرد.
د- اموال معامله درخواستی می باید در حین عقد قرارداد فروش اقساطی موجود و آماده تحویل باشدودر مواردی که موجود و قابل تحویل نباشد بانک باید بدواً مبادرت به خرید آن نماید و پس از آماده شدن اموال آن را به متقاضی واگذار نماید.
ه- خرید بانک بایداز اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی بوده وفاکتور فروش صادر میکنندوعرفاً در زمینه فروش کالای مورد معامله شناخته شده اند صورت پذیرد.
و- پرداخت های بانک بابت کالاهای سفارشی طبق رویه موجود یا به صورت صدور چک بانکی در وجه فروشنده است یا به حساب مشتری متقاضی واریز می شود.
ز- در خرید های داخلی، بانک معمولاً فقط بهای کالای خریداری را پرداخت می کند و بقیه هزینه ها شامل بسته بندی وحمل ونقل، بیمه و غیره را به عهده مشتری می گذارد.
ضوابط فروش
الف- در معاملات فروش اقساطی، اعلام قیمت فروش نقدی و نسیه به خریدار الزامی است واز این رو لازم است عقد قرارداد قطعی فروش اقساطی موکول به زمانی گردد که قیمت های مزبور تعیین شده باشند.
ب- قیمت فروش نقدی بانک برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت ابتیاع کالای مورد نظر می باشد و قیمت فروش نسیه بانک با افزودن سود معامله به قیمت فروش نقدی پس از کسر پیش پرداخت نقدی مشتری محاسبه می گردد.
ج- بابت خرید و فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار اخذ پیش پرداخت نقدی از مشتری ضرورتی ندارد.
د- در معاملات فروش اقساطی، اخذ وثائق می باید حداقل به میزان جمع اقساط در زمان عقد قرارداد صورت گیرد.
ه- وصول قیمت فروش نسیه بانک دفعه واحده یا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیدهای متوالی یا غیر متوالی مجاز می باشد و مدت باز پرداخت قسط یا اقساط نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز کند.
و- در مورد تأمین مواداولیه مورد نیاز برای بافت فرش، مدت وصول قیمت اقساط مربوط، یک دوره تولید حداکثر دو سال در نظر گرفته می شود.
ز- بیمه کالای موضوع این معاملات الزامی نبوده لیکن بانک می تواند انجام این امر را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.

Share