اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر

فخرفروشی و تکبر ندارد؛
برای تفریح بازی می‌کند نه برنده شدن؛
احساس فشار زمانی نمی‌کند؛
معتدل و میانه‌روست؛
گرفتار مهلت‌های زمانی خودساخته نیست؛
دارای روحیه همکاری است؛
آرام و با طمانینه حرف می‌زند.
2-1-5-9- خودکامگی:
خود‌کامگی یا قدرت‌طلبی به معنی این باور است که افراد در سازمان از نظر قدرت و مقام باید متفاوت باشد. شخصیتی که از نظر قدرت‌طلبی در حد بسیار بالایی قرار دارد‌، از نظر عقل و فکر بسیار محدود بوده و بیشتر در پی عیب دیگران است و در برابر مقامات بالاتر، خود را حقیر می‌بیند؛ ولی کارکنان را استثمار می‌کند، بی اعتماد است و در برابر افراد ضعیف شدت عمل به خرج می‌دهد. تعداد بسیار اندکی از مردم به شدت قدرت طلب هستند. (رابینز، 1374: 156)
2-1-5-10- انگیزش پیشرفت:
کسانی که در پی کسب موفقیت هستند دست به اقداماتی می‌زنند و کارهایی را می‌پذیرند که هماورد طلب باشد، نتایج را بتوان به سرعت ارائه کرد و نسبت به انجام آن احساس مسئولیت نمود. (رابینز، 1374: 154)
2-1-6- فرهنگ و شخصیت
یکی از چالشهای اساسی رفتار سازمانی در بحث شخصیت این است که آیا مدل‌های شخصیت که در غرب مدل سازی شده است در شرق نیز به همان صورت قابلیت کاربرد دارد؟ آیا در همه فرهنگ‌ها فقط همین پنج بعد شخصیت مدل پنج عاملی اصلی وجود دارد یا ابعاد دیگری نیز مطرح است؟
از بین مدلهای شخصیت، مدل پنج عاملی اصلی تقریبا در همه مطالعات بین فرهنگی با حدودی تغییر مشاهده شده است. برای مثال در مطالعات (ویلیامز، 1995؛ مک‌کری و کاستا، 1997؛ تریاندیس و سو،2002؛ مک‌کری، 2004). این مطالعات در کشورهای متعدد و متنوع آمریکایی، اروپایی، آسیایی و بعضی کشورهای آفریقایی صورت گرفته است که به لحاظ فرهنگی تفاوت زیادی با هم دارند.
به یقین نمی توان ادعا کرد افراد یک کشور چه نوع شخصیتی دارند. در هر کشور شخصیت‌های متفاوتی پیدا می‌شود ولی به طور کلی فرهنگ یک کشور باعث می شود اکثر جمعیت آن، شخصیت مشابهی داشته باشند.
برای مثال مطالعات هافستد حاکی از آن است که رابطه افراد با محیط در کشورها با هم متفاوت است. در برخی از فرهنگ‌ها مثلاً ایالات متحده افراد باور دارند که محیط را خودشان شکل می‌دهند. ولی در برخی دیگر از فرهنگ‌ها افراد معتقدند که نقشی در شکل‌دهی محیط ندارند و دیگران برای آنها تصمیم می گیرند. اکثر افراد در خاورمیانه عقیده دارند که روند تغییرات در محیط زندگی آنها به وسیله سرنوشت و دیگران رقم می خورد؛ از این روکانون کنترل بیرونی دارند. مطالعه‌ای در 43 کشور جهان نشان داد که کانون کنترل اکثر افراد در ایران و عربستان، بیرونی و در آمریکا و کانادا و آلمان درونی است. (قلی‌پور، 1386: 225-227)

2-2- بخش دوم: فشار روانی
یکی از رایج ترین مشکلاتی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فشار روانی است. فشار روانی طولانی ممکن است منجر به رفتارهای غیر مولد شود. رفتار‌‌های غیر مولد متضمن ترک خدمت، غیبت از محل کار، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، پرخاشگری و خرابکاری است. (محمدزاده، 1375: 465) غیبت، توقف کار وترک خدمت از پیامد های رفتاری فشار روانی است. (قلی‌پور، 1386: 280-282) سالانه خسارات زیادی به علت وجود فشار روانی در میان کارکنان به سازمانها وارد می‌شود. در این بخش پس از تبیین مفهوم فشار روانی و وجه تمایز فشار روانی مثبت و منفی به بررسی عوامل، نشانه‌هاو آثار و نتایج فشار روانی خواهیم پرداخت. سپس ویژگی‌های شخصیتی تعدیل‌کننده فشار روانی مطرح می‌شود. در انتها استراتژی‌های پیشگیری از فشار روانی در دو بعد فردی و سازمانی بررسی خواهد شد.
‌2-2-1- مفهوم فشار روانی
فشار واژه‌ای است در اصل به معنای نیرو. در جهان فیزیکی، هرگاه فشاری بر چیزی (شیء یا دستگاهی) وارد شود، کنشی بر آن وارد می کند، ثبات اجزای درونی آن را بر هم می زند و تنشی در آن پدید می آورد و بر می آشوبد و سرانجام آن شیء یا دستگاه را به واکنش می اندازد. در مهندسی گفته می‌شود که هرگاه فشار وارده از میزان مقاومت شیء در گذرد، آن شیء متلاشی می شود و از وضعیت موجودش در می‌آید. روانشناسان و دیگر صاحب نظران فشار روانی نیز می‌گویند، روی هم جمع شدن رویدادهای (دگرگونی‌های) زندگی که سازگاری فرد را با وضع موجودش بر هم می‌زند، موجب فشار روانی می‌شود و این تشابه نزدیکی با مفهوم فیزیکی یا مهندسی فشار دارد. (راس، 1377: 9)
پزشک اتریشی «هانس سلیه» پدر فشار روانی در مفهوم جدید آن شناخته شده است. او تمایز میان عوامل موجد «فشار روانی» و «پاسخ فشار روانی» را کشف کرد. در نظر وی وقایع مثبت و منفی هر دو می‌توانند به پاسخ‌های فشاری مفید یا مضر منجر شوند. وی فشاری را که پیامدهای مثبت بدنبال دارد فشار روانی مثبت یا سودمند می نامد . دریافت جایزه در جمع زیاد و موفقیت دررقابت شدید نمونه‌هایی از این نوع فشارزاها هستند. در نظر وی:
پاسخ به فشار روانی متمایز از فشارزاها است.
فشار روانی صرفا یک تنش عصبی نیست

Share