اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

نگران ومضطرب نیستند .
ازوالدین حرف شنوی لازم را دارند .
پذیرش احساس وعواطف دیگرا ن رادارند .
فردی آرام باخلق وخوی معتدل هستند ( انجمن اولیاء ومربیان ، 1383 ، ص 1)
رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین باکودک
رابطه دوستانه والدین باکودک ، اعتماد به نفس بالا ایجاد می کند اما دربسیاری از موارد به علت تشویق های نامناسب و نابجا ، وکودکان اعتماد به نفس کاذب بالا پیدا می کنند ، زیرا آنها جای مناسب تشویق وتنبیه را نمی دانند . این تیپ والدین در صورتی که اطلاعات پیدا می کنند و آموزش بگیرند ،خواهند توانست مایه های پیدایش اعتماد به نفس حقیقی را برای فرزندان خودبه ارمغان بیاورند ، زیرانسبت به فرزندان خود دیدگاه مثبتی دارند . ( برخلاف والدین مقتدر ودیکتاتور ) درارتباط دوستانه ، جدای ازشکل خوب رابطه ووجودتشویق ونزدیکی عاطفی ، کودکان باید استقلال شخصی خودرا به دست آورند والدین حق ندارند به صرف اینکه دارند ، روابط دوستانه برقرار میکنند استقلال کودک را به بهانه رابطه نزدیک نابود کنند افراد بسیار مهربان تمام کارها راخود صورت می دهندحکم اینکه دارند لطف می کنند . درحالیکه این یک خیانت ازروی جهل است کودک باید تجربه شخصی داشته باشد تا بتوانند درزندگی آتی روی پای خود بایستد .
درخانواده هایی که والدین نه مقتدر هستند نه دیکتاتور ،وضعیت بدتری وجود دارد ، چرا که بچه هاحکومت را دردست دارند وقیام ، غزل نصب وکودتا دراختیار تمام آنها است . درحالتی که بچه ها رئیس هستند ووالدین مرئوس دست آخر کودکان ، شخصیت ضد اجتماعی پیدا می کنند این بچه ها نظم مقام بالاوپایین ورعایت احوال شخصیت را یاد نگرفته اند ودرنتیجه اعتماد به نفس کاذب بالا خواهند داشت . اینان تصور می کنند که کسی هستند وچون درتجربه زندگی و واقعیات سلسه مراتب رایاد ندارند ، متوجه هستند که کسی نیستند وبه بن بستهای واقعی برخورد خواهند کرد . این کودکان تصور می کنند که اجتماع نیز مانند والدین ومنزل بی دروپیکر است ولی درعمل سرشان به سنگ اصابت می کند وبزرگترین خیانت راوالدینی ، درحق بچه های خود صورت می دهند که اقتدار ومهربانی ونظم زندگی رافاقدهستند وکودکانی ضد اجتماعی بار می آورند . و بایدبه والدین هشدار داد که به هیچ شکل وکیفیتی حق تنبیه کودک راندارند . وقتی کودک موردتنبیه قرارمی گیردساختمان اعتماد به نفس ویرانی پیدا میکندبهترین میراث ، اعتماد به نفس بالاست . کسی که اعتماد به نفس پایینی دارد بیشترین طلا رانیز به ارث دریافت کند ، فایده ای ندارند ، زیرا قدرت حفظ آنرا ندارد وبزودی آن راازدست خواهد داد .
( اسلامی نسب ، 1373 ، ص 262و261)
مسئولیت های والدین ورابطه باایجاد اعتماد به نفس
دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس ، سازندگی کودک دراین جهت والدین کودک مسئولیت فوق العاده ای دارند وگاهی مسائلی بنظر کوچک وناچیز وجود دارد که تخلف از آن موجب وارد آمدن لطمه برشخصیت ودرنتیجه بر اعتماد به نفس کودک را فراهم خواهد آورد ومادراین زمینه مواردی بسیار داریم که ازجمله آن عدم پذیرش کودک واهمال درحمایت وپشتیبانی از اوست . برخوردها باکودک درخانه خود ازعواملی است که اعتماد به نفس کودک را دچارخدشه می سازد . مثل قفل کردن تمام کمدهای خانه وگنجه هاوقفسه ها که خود حکایت ازعدم اعتماد دارد ویاعدم مشارکت دادن طفل درامورخانه تنها بخاطر لغزشی که طفل گاهی درحین انجام وظیفه ازخود بروز داده است . هربرخوردی که والدین باکودک دارندباید درمسیر ایجاد وتقویت اعتمادبه نفس باشدوموجبات رشد واستقلال بیشتر رافراهم می آورد . ازبرخوردهای ساده وسقوط ها وزمین خودنمای کودک نباید به بیمی به خود راه وترس ونگرانی دردل اوبوجود آورد که این موجب لطمه بر اعتماد به نفس اوست هرگز کودک را واندارید که برای کسب تحسین وتایید شما به دروغ متوسل شود که این خود از عوامل بسیار مهم در لطمه زدن به اعتماد به نفس است همه گاه این زمینه رادرکودک فراهم سازید که طفل مقررات خود را بسنجد ،نقاط قوت وضعف خود را بیطرفانه تجزیه وتحلیل کندوبه میزان توان واستعداد ش تصمیم بگیرد وعمل کند مداخله درکار کودک وتحت نظر داشتن آنها امری ناروا ونامطلوب نیست ولی به حد واندازه ای نباشد که اولا به استبداد بکوشدوثانیا (اعتماد به نفس راازکودک زائل سازد، قائمی ، 1370 ، ص 252)
علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس عبارتنداز :
احساس بی ارزش
دیدمنفی – بدبینانه
رابطه بین فردی ناموفق
با ایجاد اهداف غیر منطقی خود رادرمعرض شکست قرار دادن
عدم توانایی درشناسایی موقعیتهای خود .
ترس از شکست
قضاوت بدوانتقاد شدید ازخودودیگران
انزوای اجتماعی .
فقدان یاکاهش تماس چشمی .
رفتار مبنی بر خود تخریبی
عدم قبول مسئولیتهای مراقبت ازخود .
تقویت مثبت را مشکل می پذیرد .
گفته های مضر ومکرر وانتقاد علیه خود .

Share