اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

برانگیختگی کهنالگوها در هر انسانی به انگیزهها و عاملهای گوناگونی وابسته و همبسته است. کنشها و رفتارهایی که در داستان از گردآفرید سر میزند ما را به شناخت کهنالگوی درونی او یعنی آنیموس سوق میدهد. در ناخودآگاه گردآفرید، مردی بالقوه وجود دارد که با دیدن صحنهی شکست هجیر و اسیر شدن او، باالفعل میشود و نمود پیدا میکند:
چـــنان ننگـــش آمــــد ز کـــار هـــجیر کــــه شــد لالـــه رنـگش به کـــردار قیـــر
بپـــــوشید درع ســــــتواران جنـــــــگ نـــــبود انـــــدر آن کـــــــار جــای درنگ
(فردوسی،177:1389،ب201-200)
همانطور که مادر، نخستین حامل تصویر آنیما برای پسر است، پدر، با تصویر آنیموس برای دختر صورت خارجی میدهد؛ و به نظر میرسد این ائتلاف یک شیدایی عمیق و دیرپا بر ذهن دختر اعمال میکند، به طوری که به عوض اینکه برای خود فکر و عمل کند، پیوسته از پدرش نقل قول خواهد کرد و کارها را در زندگی حتی تا دیر زمان به روش پدرش انجام خواهد داد( فریدا،60:1388).
همانگونه که میدانیم، گردآفرید در منطقهی مرزی دژ سپید سکنا دارد و پدرش فرماندهی این دژ است، پس طبیعی است که او دوران کودکی و نوباوگی خود را با دیدن انواع سلاح و نبردها سپری کند و جنگاوری را جزیی از وجود خود بداند:
زنــــــی بـــــود بســـــان گـــردی سوار همیشـه بـــــــه جنــــگ انـــــدرون نامدار
کجــــا نــــــام او بــــــــود گردآفـــرید کــــــه چـــــون او نیامــــد ز مــــادر پدید
(فردوسی،177:1389،ب199-198)
او حتماً مردان و حتی زنان را با سلاح و آلات نبرد جنگی به دفعات دیده و در مراحل اولیهی کودکی، مهارت جنگی را در خود تقویت کرده است. در این گیر و دار است که گردآفرید کارزار و سیاست جنگیدن را میآموزد. زیستن او در دژ، سبب شده که نقش درونی خود را بر پایهای متفاوت از سایرین بنیان نهد. این باور درونی که کار مردم در دژ، دفاع از سرزمین و میهن است؛ میتواند کمک کند که او جنگاوری بیهمتا شود و در فنون جنگاوری، مهارت یابد. پس لزوماً گردآفرید باید در دژ نیز الگویی داشته باشد و مربی او شاید پدر یا دیگر پهلوانان باشند. کهنالگوی آنیموس دارای بارهای مردانهای چونان سردی، لجبازی، پرخاشگری، ستیزهجویی، شجاعت، اعتماد به نفس و … است؛ بنابراین اگر آنیموس با چنین بارهای ستیزهجویانه و پرخاشگرانهای، بر مردان اینچنینی؛ که هدفشان دفاع از سرزمین و میهنشان است فرافکنده گردد؛ بیشک کنش و رفتاری یکسره مردانه در دختر پدید میآورد. «کهنالگوی آنیموس، مظهر طبیعت مردانهی ناخودآگاه زنان است. این عنصر نرینه به ندرت به صورت تخیلات جنسی نمود پیدا میکند و اغلب به صورت اعتقاد نهفتهی مقدس پدیدار میشود. هنگامی که زنی به گونهای علنی و با پافشاری دست به ترویج اعتقادات مردانه میزند- مانند ویله کردن گردآفرید در میدان جنگ- یا میکوشد با برخوردهای خشونتبار اعتقادات خود را بیان کند، به آسانی روان مردانهی نهفتهی خود را برملا میسازد»(هال و نوردبای،285:1375).
گردآفرید از همان آغاز نبرد با سهراب ویژگیهای جنس مذکر- آنیموس- را از خود بروز میدهد. پوشیدن لباس و کلاه جنگی، کمر بر میان بستن و مهمتر از همه ویله کردن از ویژگیهای بارز و آشکار مردان است که گردآفرید در آغاز نبرد از خود نشان میدهد:
” بپـــــوشید درع ســـــــواران جـــنگ “
(فردوسی،178:1389،ب201).
” کمـــر بـــر مــــیان بــــادپایی به زیر “
(همان،ب203).
” چـــــو رعـــــــد روشان یکی ویله کرد”
(همان،ب204).
اصل مذکر- که همان نرینه روان یا آنیموس است- در جریان فعالیت زنان در خلال سالهای جنگ، تجلّی مثبتی مییابد؛ این موضوع هنگامی روشن میشود که زنان نشان دادند؛ در خلال این سالها میتوانند به اندازهی کافی اکثر موقعیتهایی را که قبلاً توسط مردان حفظ میشده است، پر سازند(فریدا،59:1388).
تا پیش از شکست هجیر، آنیموس گردآفرید در ناخودآگاه او به سر میبرد اما به محض شکست خوردن هجیر از سهراب:
ز زیــــــن بــــرگرفتش بکــــردار بــــاد نیامــــــد همــــــی زو بــدلش ایـــچ یــاد
ز اســـــب انـــــدر آمــد نشســت از برش همــــی خــــــواست از تـــن بریــدن سرش
(فردوسی،177:1389،ب191-190).
آنیموس به خودآگاه گردآفرید میآید و زمینه را برای بروز آن فراهم میسازد. در واقع میتوان گفت گردآفرید آنیموس درونی خود را در این زمان بر سهراب؛ که ویژگیهای مردانه خود را در وجود او میبیند، فرافکنی میکند. زیرا که زنان، همیشه به سوی مردانی کشیده میشوند که ویژگیهای آنیموس درونشان را دارند. در واقع نبرد میان گردآفرید( قهرمان) و سهراب(آنیموس گردآفرید) این اجازه را به گردآفرید میدهد که بر گرایشهای واپسگرایانه منِ خویشتن پیروز گردد و آن را آشکار کند. گردآفرید، آنیموسی با بارِ جنگاوری و شجاعت و سلحشوری دارد، این کهنالگو آن زمان که بر هجیر فرافکنده میشود درست و همسان نیست چرا که او در نبرد با سهراب شکست میخورد و گردآفرید نیز از این بابت بسیار سرخورده و نگران میشود:
چنـــان ننگـــــــش آمــــد ز کار هجـیر کـــــه شـــــد لالــه رنـگش بـه کـردار قـیر

Share