اعتبار و پایایی

اعتبار و پایایی

2-8-2-2-پژوهش های انجام گرفته در زمینه سبک زندگی ……………………………………………………………………………………….83
2-8-3 پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………….93
2-8-3-1 سنجش فردی شدن در 25 کشور صنعتی …………………………………………………………………………………………………..93
2-9 چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….100
فصل سوم : روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..103
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104
3-2 روش های ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
3-2-1 روش کیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
3-2-2 نمونه گیری کیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
3-2-3 ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
3-2-4 معیار کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-3 بخش روش شناسی کمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….112
3-3-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
3-3-2 تکنیک جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..113
3-3-3 اعتبار و پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..113
3-3-4 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-3-5 نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
3-3-6 معرفی جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….117
3-3-7 مطالعه مقدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
3-3-8 تعریف مفاهیم و شاخص سازی ……………………………………………………………………………………………………………………..119
3-3-9 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………133

Share