اعتبار و پایایی ابزار سنجش

اعتبار و پایایی ابزار سنجش

در بعضی موارد، برای فرونشاندن عصبانیتم به شبکه می آیم
70/0
7/1
8/2
2/2
80/0
48
حضور در شبکه فرصتی برای دوری از گرفتاری های زندگی روزمره ایجاد می کند
56/0
8-2-1-3.اعتبار و پایایی ابزار سنجش
معیار اعتبار و پایایی، معیارهای تعیین کننده ای در خصوص میزان علمی بودن تحقیق هستند. روایی عبارت از میزان انطباق مشاهدات و پرسشهای تحقیق با هدف اصلی پژوهش میباشد. بررسی روایی تحقیق به این سوال پاسخ می گوید که آیا دادههای گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر(حافظنیا، 1382: 500). در واقع روایی به آن معنی است که آیا روش انتخاب شده برای سنجش موضوع مورد نظر مناسب است و آن را می سنجد یا نه؟ (رفیع پور ،162:1370-161). ساده ترین و پایه ای ترین نوع روایی، یعنی روایی صوری، از طریق آزمایش وسیله اندازه گیری برای پی بردن به این مطلب حاصل می شود که آیا وسیله مذکور واقعا آنچه را که ظاهرا می سنجد اندازه گیری می کند یا خیر . برای به حداقل رساندن ذهنی گرایی، مناسب بودن یک اندازه گیری باید مستقلا از سوی چند فرد متخصص داوری شود. (ویمر و دومینیک، 1384 : 109-110) از اینرو در این پژوهش، برای بررسی اعتبار شاخصها و سؤالات از این شیوه (اعتبار صوری) استفاده شده است. بدین منظور برای سنجش اعتبار شاخص رفتار شبکه ای و انگیزه های فعالیت شبکه ای علاوه بر توجه به ارتباط و انطباق پرسشها و گویهها با مباحث و دیدگاههای مطرح شده در مبانی و چارچوب نظری پس از اینکه گویه های مرتبط از طریق تحلیل محتوای 50 مقاله کوتاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی، انجام چند مورد مصاحبه های نیمه ساخت نیافته عمقی و گروه های متمرکز (10 گروه) انتخاب گردید پرسشنامه مقدماتی با قضاوت متخصصان و استفاده از تشخیص افراد محقق و آشنا به موضوع و اعمال نظر آنها پرسشنامه اصلاح گردید. سپس پرسشنامه در مرحله پیمایش مقدماتی به 60 نفر از آزمودنی ها ارائه شد و نسبت به تحلیل نتایج به دست آمده اقدام شد. بدین ترتیب پرسش های غیرمعتبر از پرسشنامه حذف گردید همچنین ضمن آزمون مقدماتی از پاسخگویان خواسته شد که در صورت مواجه با ابهام، مشاهده کاستیها یا داشتن هر گونه ملاحظات، موارد را در پرسشنامه مرقوم نمایند(اعتبار محتوایی).
در مرحله بعدی برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه اقدام شد. منظور از پایایی آن است که «آیا هر روش خاص هرگاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود، هر بار نتیجه یکسانی به دست می دهد»(ببی،1381: 274). متداولترین و مقرون به صرفهترین روش در سنجش قابلیت اعتماد، روش موسوم به آلفای کرونباخ است. این آزمون ثبات درونی را اندازه گیری می کند و نشان می دهد سئوالات آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه گیری می کنند. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1 نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن ترخواهند بود مقدار آلفا بین صفر و یک و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 5/ 0بیانگر پایایی مناسب وسیله آزمون است. لذا برای سنجش میزان پایا بودن پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که ابتدا طی انجام یک پیش آزمون، پرسشنامه بواسطه 60 نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ضریب آلفای به دست آمده برای کلیه مقیاس های مورد نظر در سطح خوب ارزیابی شد. در مرحله دوم پس از اجرای نهایی پرسشنامه، مجددا میزان آلفای پرسشنامه بررسی شد که نتیجه تمامی موارد در سطح خوب ارزیابی شد.
جدول3-16: میزان پایایی مقیاس های موجود در پرسشنامه
مقیاس
تعداد گویه ها
آلفای مقدماتی
آلفای نهایی
محتوای صفحات شبکه ای
26
94/0
92/0
انگیزه های فعالیت شبکه ای
53

Share