اطلاعات

اطلاعات

پاسخ: پاسخ (خروجی) پدیده‌ای قابل اندازه‌گیری است که بررسی تأثیر عوامل بر روی آن طی یک سری آزمایش مدنظر می‌باشد.
طراحی آزمایش: یک طراحی آزمایش حاصل چیدمان عوامل و سطوح آن‌ها به گونه‌ای خاص است. یک طراحی آزمایش در واقع یک دستورالعمل برای انجام آزمایش است [19].
مراحل طراحی آزمایش
شناسایی و بیان مسئله: در مرحله اول پژوهشگر باید پدیده‌ای را که می‌خواهد تحت کنترل خود درآورد، به خوبی بشناسد. چراکه اگر پدیده مورد نظر دقیقاً مشخص نباشد، نمی‌توان عوامل مؤثر بر آن را به درستی شناسایی کرد. ضمناً آن پدیده باید قابل اندازه‌گیری باشد، یعنی بتوان مقادیر اندازه‌گیری شده‌ای را به آن نسبت داد.
انتخاب متغیر پاسخ: در انتخاب متغیر پاسخ، باید آزمایشگر مطمئن باشد که این متغیر واقعاً درباره‌ی فرآیند تحت مطالعه اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد. در واقع متغیر پاسخ، هدف و انگیزه اصلی برای طرح و انجام آزمایش‌هاست.
در بخش‏4-2 مسئله‌ی مورد بحث در این پژوهش که برای بررسی آن نیاز به انجام آزمایش می‌باشد بیان شد. همچنین میزان ارتفاع برآمدگی و ضخامت لوله در نقطه‌ی C به عنوان متغیر پاسخ انتخاب شد.
انتخاب عوامل و سطوح آن‌ها: شناخت از پدیده و فرآیند برای بدست‌آوردن عوامل مؤثر بسیار اهمیت دارد. گاهی لازم است متخصصین مختلف برای اظهار نظر به خدمت گرفته شوند. مسئله مهم دیگر در لیست کردن عوامل اقتصاد آزمایش است.
پس از مشخص کردن عوامل باید چند سطح مختلف برای هرکدام درنظر گرفت. به این نکته باید اشاره کرد که تعیین سطح فاکتورها بر دانش و شناخت پژوهشگر از فرآیند استوار است.
پارامترهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌راهی که عوامل آزمایش می‌باشند در ادامه بررسی شده‌اند.
شکل ‏43 منحنی فشار داخلی سه مرحله‌ای که هوانگ [12] از آن استفاده کرد را نشان می‌دهد. در این منحنی با شروع زمان فرآیند تا زمان T1 فشار داخلی از مقدار صفر به P1 مگاپاسکال می‌رسد در ادامه‌ی فرآیند در زمان T2 فشار داخلی به میزان P2 افزایش می‌یابد و تا انتهای فرآیند فشار داخلی به P3 مگاپاسکال می‌رسد.
شکل ‏44 منحنی تغذیه‌ی محوری را نشان می‌دهد. در این منحنی که هوانگ [12] از آن استفاده‌کرد تغذیه‌ی محوری با سرعت ثابت در نظر گرفته شده است.
شکل ‏45 منحنی حرکت سنبه‌ی متقابل را نشان می‌دهد. در این منحنی با شروع فرآیند تا زمان T-start سنبه‌ی متقابل حرکتی ندارد. با رسیدن زمان فرآیند به T-start سنبه‌ی متقابل به اندازه‌ی Cp-2 تا انتهای فرآیند حرکت می‌کند.
شکل ‏43 کمیت‌های منحنی سه مرحله‌ای فشار داخلی
طول دوره‌ی فرآیند برای کمتر شدن تعداد آزمایش‌ها ثابت و برابر 30 ثانیه در نظر گرفته شد.
شکل ‏44 کمیت‌های نمودار تغذیه‌ی محوری با سرعت ثابت
شکل ‏45 کمیت‌های نمودار حرکت سنبه‌ی متقابل
بنابراین عوامل آزمایش عبارتنداز: P1 ,T1 ,P2 ,T2 ,P3 ,A-F ,Cp-2 ,T-start. همانطور که پیش‌تر در این بخش گفته شد تعیین سطوح عوامل بر شناخت پژوهش‌گر از فرآیند بستگی دارد. برای تعیین سطوح این عوامل در این پژوهش از مقادیری که هوانگ [12] برای آن‌ها در آزمایش خود استفاده کرد با کمی تغییرات استفاده شد. جدول ‏41 مقادیری که هوانگ برای این عوامل استفاده کرد را نشان می‌دهد و جدول 4-2 سطوح انتخاب شده برای این عوامل جهت انجام آزمایش را نشان می‌دهد.
جدول ‏41 مقادیر هوانگ برای متغیرهای بارگذاری [12]
6
P1 (MPa)
2

Share