اصل قانونی بودن

اصل قانونی بودن

2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77
2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77
2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78
2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78
بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78
بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79
بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79
بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79
بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79
بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80
بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80
بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80
بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81
بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82
2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82
2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83
2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83
بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84
بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84
2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85
2-10- اصل قانونی بودن در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

Share