اسطوره های ایرانی

اسطوره های ایرانی

این اشعار در وصف اسفندیار، پسر گشتاسب است که تمام بدنش به جز چشمانش رویینه بود. منظور از این که آتشی گفته : «گشتاسب خط تقدیرش را بر چوبه ی گز امضا کرده بود.»، این است که : چون اسفندیار خواستار جانشینی و تخت پدرش بود، گشتاسب برای رهایی از اسفندیار و اینکه از شرّ او راحت شود، او را به جنگ با رستم فرستاد، و رستم هم با راهنمایی سیمرغ تیری از چوب درخت گز، به چشم او که رویینه نبود زد و اسفندیار کشته شد.
25-1-3-4- هوشنگ
«هوشنگ» نام یکی از پادشاهان پیشدادی است. وی، پسر سیامک نوه ی کیومرث پادشاهی دادخواه و دادگر است که برای انتقام خون پدر خود که به دست دیوان کشته می شود، با آنان می جنگد. در زمان اوآتش کشف می شود و با ذوب آهن در آتش، جنگ افزارها و وسایلی چون : تبر، ارّه، تیشه و… به وجود می آورد. وی در آبادانی کشور می کوشد و «جشن سده» را بنیاد می گذارد. مدّت سلطنت هوشنگ، چهل سال بود. این نام در اوستا «به صورت «هئوشینگهه» و در فارسی و پهلوی، «هوشنگ» است. معنی آن را دانشمندان، کسی که منازل خوب فراهم می سازد، می نویسند. نام هوشنگ در اوستا با پیشداد «پَرَدات» همراه است. وی موسس سلسله ی پیشدادی است که شامل تمام پاشاهان تابه «اوزر» می باشد.» (عفیفی، 1383، ص 644).
«هئوشگینهه پرذات» نخستین کسی است که به خواست اهورامزدا و امشاسپندان بر پهنای هفت کشور، سلطنت یافت و نه تنها فرمانروایی آدمیان بود، بلکه بر دیوان، جادوان، بدکیشان و کرپانان هم فرمانروایی می نمود. دیوان را منکوب و مقهور کرد و کارشان را به جایی رسانید که از ترس او به تاریکی ها پناه بردند. این پادشاه، دو بهره ازدیوان مازندرانی و بدکیشان را بکشت و برای اهورامزدا و فرشتگان بر قله ی کوه مقدس «هرا» قربانی کرد.» (صفا، 1387، ص 414).
هوشنگ در شاهنامه، پسر سیامک و نوه ی کیومرث است که انتقام قتل سیامک را از دیو می گیرد و پس از کیومرث به پادشاهی می رسد. همچنین، یافتن آتش و برپایی «جشن سده» را درشاهنامه و اسطوره های ایرانی به او نسبت می دهند.
او مردم زمان خود را با آبیاری و صنعت و جدا کردن آهن و سنگ و ساختن ابزارآلات آهنی، آشنا کرد و به آنان کشت و زرع آموخت. هوشنگ، اولین پادشاه جهان بود. سیامک، پدر هوشنگ، به خاطر دشمنی اهریمن با کیومرث، در جنگ با پسر اهریمن، کشته شد.
یک سال بعد از مرگ سیامک، کیومرث که خودش پیر شده بود، هوشنگ را که یادگار سیامک و برایش عزیز بود به جنگ پسر اهریمن فرستاد. همه ی موجودات، از انسان ها گرفته تا پریان و حیوانات دیگر، دور هوشنگ جمع شدند. حتی حیوانات هم، هر کدام، سپاهی تشکیل دادند و هوشنگ فرمانده ی همه ی آنها شد.
همان طور که گفته شد، هوشنگ نخستین کسی است که آتش را کشف کرد. کشف کردن آتش به آن سبب بود که روزی او بر دامن کوهی ماری دید که خیلی بزرگ و بد هیبت بود و از دهانش آتش بیرون می آمد. هوشنگ سنگی برداشت و به سوی مار انداخت. سنگ به خطا رفت و به سن دیگری برخورد کرد، از برخورد دو سنگ، آتش پدیدار شد. هوشنگ تعجب کرد و مار فرار کرد و این راز لطیف از دل آن سنگ سخت پدیدار گردید.
هوشنگ در برابر خداوند، پیشانی بر زمین گذاشت و نعمتی را که ارزانی او داشته بود، سپاس گفت و آتش را قبله ساخت. به این سبب ایرانیان آتش را گرامی می داشتند. هوشنگ گفت : این هدیه ایزدی و فروغی روحانی است، پس باید بزرگش داشت و ارجمندش شمرد. چون شب رسید. فرمان داد آتشی بزرگ برافروختند، آن چنان که فروغ آن همه جا را روشن ساخت. آن شب را جشن گرفتند و این همان «جشن سده» است و، هنوز مردم «سده» را جشن می گیرند. پادشاهان ایران نیز، هر یک پس از دیگری، «سده» را بزرگ می شمردند. پس از آن، از آهن، تبر و ارّه و دیگر چیزها ساخت؛ از پوست و چرم حیوانات پوشاک ساخت و حیوانات را اهلی کرد. جهان در دوران فرمانروایی او، در آسودگی بود و مردم در به سبب عدالت او، درسایه ی امن و امان زندگی می کردند. مدّت پادشاهی هوشنگ، چهل سال بود.
در تاریخ های دوره ی اسلامی نیز از هوشگ سخن رفته است و مطالب آنها با آنچه در بالا ذکر شد، چندان اختلاف ندارد.
«حمزه ی اصفهانی به نقل از فُرس آورده : که هوشنگ و برادرش، «ویکرت» پیغمبر بوده اند و در تاریخ طبری، هوشنگ را جزو دین مسلمانی یاد کرده و مدّت سلطنت او را پانصد سال نوشته است.» (عفیفی، 1383، ص 645).
در ادبیات فارسی، نام هوشنگ به عنوان پادشاهی مقتدر و صاحب نام آمده و با توجه به قسمت اوّل نام وی، هوشمندی و خرد وی مورد توجّه قرار گرفته است.

نمونه ی اشعاری که آتشی از این واژه استفاده کرده است :
«نفرین به ذهن لال کیومرث
چوپان سایه های هراسان
نفرین به دست وحشی هوشنگ
نفرین به سنگ وافعی و انسان» (آتشی، 1386، ص 34).
آتشی به سنگ وافعی اشاره کرده که منظورش کشف آتش در زندگی انسان است که توسط هوشنگ کشف شد.

Share