اسطوره قهرمان

اسطوره قهرمان

(همان،ب199-196)
یکی از ویژگیهای قهرمان، فداکاری و ایثار است. بدین معنی که قهرمان باید جان خود را بدهد و به کفارهی گناهان مردم، زجر بکشد(الگورین و دیگران،179:1370). از عوامل بروز کهنالگوی قهرمانِ گردآفرید، اسیر شدن نگهبان دژ به وسیلهی سهراب است، به همین دلیل گردآفرید در راه ایرانیان و مردمان دژ از خودگذشتگی میکند و یکه و تنها به مبارزهی سپاه تورانیان میرود:
چنـــــان ننگـــــش آمـــــد ز کـار هجیر کــــــه شــد لالــه رنگــــش به کردار قیــر
بپـــــوشید درع ســــــــواران جــــــنگ نـــــبود انـــــــدر آن کـــــار جــای درنگ
(فردوسی،177:1389،ب201-200).
«زنان شاهنامه، زمانی خوب شناسانده میشوند، که با آزمایشی روبرو گردند. در چنین وضعی است که حساسیت و عاطفه و شخصیت آنان نموده میشود»(اسلامی ندوشن،118:1391). گردآفرید نیز زنی است که در این داستان با حملهی سهراب به خاک ایران و دژ سپید؛ هم شخصیت خود را به ما میشناسد و هم خود به عناصر درونی نهفتهاش- کهنالگوی قهرمان و آنیموس- پی میبرد و آنها را شکوفا میسازد. قهرمان، منجی است و نجات بخشی مهمترین ویژگی کهنالگوی قهرمان است که در مورد گردآفرید نیز کاملا صدق میکند. وی با گرفتار شدن قهرمان قلعه، عمل یک قهرمان واقعی و نجات دهنده را به خوبی ایفا میکند:
نهـــــان کـــــترد گیـــــسو به زیــر زره بــــــزد بــــــر ســــر تــــــرگ رومی گره
فــــــرود آمـــــــد از دژ بــه کــردار شیر کـــــمر بــــــــر میـــــــان بــادپایی به زیر
بـــــه پیـــــش ســــپاه اندر آمد چو گرد چــــــو رعــــــد خـــــروشان یکی ویله کرد
کـه گـــردان کـــــــدامند و جنـــگاوران؟ دلیــــران و کـــــــارآزمــــــــوده ســـران؟
(فردوسی،178:1389،ب205-202).
و:
کــــمان را بــــه زه کــــــترد و بگشاد پر نـــــــبد مـــــــرغ را پـــیش تیـرش گــذر
(همان،ب215).
«قهرمان از جمله نیروهای نهفته در ناخودآگاهی است. کار اصلی قهرمان، انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است. یعنی آگاهی به ضعفها و تواناییهای خودش؛ به گونهای که بتواند با مشکلات زندگی خود روبه رو شود. به محض اینکه فرد توانست آزمایش اولیه را پشت سر گذارد و وارد مرحلهی پختگی شود، اسطوره قهرمان مناسبت خود را از دست میدهد.گویی مرگ نمادین قهرمان دوران پختگی است»(هال و نوردبای،73:1375).
زمانی که گردآفرید با سهراب زورآزمایی میکند، به ضعفها و تواناییهای خود پی میبرد. او در آغاز نبرد توانایی خود را میشناسد و به همین دلیل بر سهراب غلبه میکند و او را تحت تأثیر خود قرار میدهد:
بـــــه سهـــراب بــر تیــر بــاران گرفت چـــپ و راســـــت جـــــنگ سـواران گرفت
(فردوسی،178:1389،ب211).
همچنین او در میانهی نبرد، به ضعف و ناتوانی خود در برابر سهراب پی میبرد، و درصدد یافتن چارهای برای رهایی از چنگ سهراب برمیآید:
بـــــه آورد بـــــا او بسنــــــــده نبـــود بــپیچـــــید ازو روی و بــــــرگــاشت زود…
بـــــدانست کـــــــاویخت گــــــردآفرید مـــــــر آن را جــــز از چــــاره درمـان ندید
(همان،ب224و 234).
گردآفرید به واسطهی این نیروی نهفته- قهرمان- در ناخودآگاه، در شرایط بحرانی و سخت نیز قادر به گرفتن تصمیمات و راه حلهای مهم است. او با شکست خوردن از سهراب که به منزلهی مرگ نمادین وی است؛ در واقع در مسیر دوران پختگی قرار میگیرد.
4-6-2. بررسی کهن الگوی آنیموس در شخصیت گردآفرید:

Share