استنباط آماری

استنباط آماری

عمومی 28% 23% 22% 27% 100%
جمع کل 21% 26% 29% 24% 100%

شکل 4- 4 : نمودار میله‎ای شیوع میزان اضطراب دانش‎آموزان به تفکیک رشته تحصیلی
نمودار شکل 4-4 شیوع میزان اضطراب را در سطوح رشته تحصیلی نشان می‎دهد. تفاوت شیوع میزان اضطراب در سطح علوم تجربی از نمودار شکل 4-4 با نمودار شکل 4-1، نشان می‎دهد که سطوح رشته تحصیلی می‎تواند در تغییر شیوع میزان اضطراب جامعه مؤثر است.
مانند متغیر جنسیت، برای بررسی استنباطی برابری و یا تفاوت شیوع میزان اضطراب در سطوح متغیر رشته تحصیلی از از آزمون نیکوئی برازش استفاده می‎کنیم. خروجی آزمون به صورت زیر است:
آزمون کای اسکوئر
مقدار درجه آزادی P مقدار دو طرفه
مربع کای دو پیرسون 730/15 9 075/0
تعداد نمونه 290
مقدار P-Value آزمون برابر 075/0 است و چون این مقدار از 05/0 بیشتر است فرض را می‎پذیریم. یعنی از نظر آماری می‎پذیریم که در جامعه مورد نظر شیوع اضطراب در سطوح متغیر رشته تحصیلی یکسان است. از این موضوع می‎توان نتیجه گرفت که برای مطالعه‌های جدید شیوع اضطراب در جامعه‎های مشابه، می‎توان از متغیر رشته تحصیلی صرفنظر کرد. این نتیجه تا حدودی غیرقابل انتظار بود زیرا در نمودار شکل 4-4 شیوع سطح علوم تجربی شباهت زیادی با شیوع سطوح متغیر رشته تحصیلی ندارد اما با اینحال از نظر استنباط آماری تفاوت شیوع میزان اضطراب در سطوح رشته تحصیلی رد می‎شود. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است:
می‎دانیم P-Value عددی در بازه [1و0] است و اگر P-Value بیشتر از 05/0 باشد فرض را می‎پذیریم. هر چه P-Value از 05/0 بیشتر و به یک نزدیک‎تر باشد با اطمینان بیشتری را می‎پذیریم و هر چه به 05/0 نزدیکتر باشد (هر چند از 05/0 بیشتر است) با اطمینان کمتری را خواهیم پذیرفت. در اینجا P-Value برابر 075/0 است که اختلاف ناچیزی با 05/0 دارد لذا قبول با اطمینان بسیار کمی صورت می‎پذیرد (که تایید دید بصری ما از نمودار است) در عوض برای متغیر پایه تحصیلی P-Value برابر 208/0 بود که اختلاف خوبی با 05/0 دارد، لذا با اطمینان بهتری آن آزمون را می‎پذیریم.
جدول 4- 10 : شیوع میزان اضطراب دانش‎آموزان به تفکیک دبیرستان
میزان اضطراب
دبیرستان جزئی خفیف متوسط شدید جمع کل
ام‌المؤمنین 6% 20% 38% 36% 100%
قدس شاهد 14% 30% 27% 30% 100%
محمد غزالی 57% 20% 16% 7% 100%
معلم 41% 29% 12% 18% 100%
نمونه دولتی 19% 32% 29% 20% 100%
جمع کل 21% 26% 29% 24% 100%

شکل 4- 5 : نمودار میله‎ای شیوع میزان اضطراب به تفکیک دبیرستان
نمودار شکل 4-5 شیوع میزان اضطراب را در سطوح دبیرستان نشان می‎دهد. تفاوت شیوع میزان اضطراب در دبیرستانهای ام‎المؤمنین، محمد غزالی و معلم شهرستان پاوه (نمودار شکل 4-5) با نمودار شکل 4-1، نشان می‎دهد که سطوح دبیرستان می‎تواند در تغییر شیوع میزان اضطراب جامعه مؤثر است.

Share