سبز اندیشان امروز

استفاده از فناوری

محمدمهدی سیف
بررسی اثر بخشی سیستم رایانه ای وظیفه عمومی
در این تحقیق به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است. در ادامه تحلیل به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است،
4
1385
امیر ابوالحسن پور
بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های هوشمند در روانسازی ترافیک شهر اصفهان
هدف این پژوهش ارایه روشی برای ارزیابی کارایی این سیستم در روانسازی ترافیک شهر اصفهان بوده و آمارگیری در سه منطقه: هسته مرکزی، رینگ دوم و رینگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتایج نشان داد که با نصب سیستم هوشمند، میانگین تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در تقاطع رینگ اول 2/11درصد و در تقاطع رینگ دوم 7/27درصد و در تقاطع رینگ سوم 7/29درصد کاهش داشته است. که با محاسبه مجموع زمان تأخیر وسایل نقلیه و محاسبه ارزش ریالی زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافیک و سایر تبعات افزایش زمان تأخیر و مقایسه با هزینه های ایجاد و نگهداری و بهره برداری سیستم های حمل و نقل هوشمند، می توان منافع این سیستم ها را نسبت به سیستم های قدیمی کنترل ترافیک را به وضوح مشاهده نمود.
5
1387
صادق رضادوست
ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10(دولت الکترونیک) در زمینه صدور گذرنامه شهر تهران
فرضیه اصلی تحقیق تأثیر عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10 در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضریب ایمنی را بررسی نموده است، که فرضیه اصلی و فرضیه های اول و دوم فرعی مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه سوم فرعی که از بعد صحت و ضریب ایمنی بوده مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده است. نتیجه حاصله اینکه عملکرد دفاتر خدماتی پلیس+10 در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و این امر باعث افزایش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث کاهش ایمنی، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پایان پیشنهاد هایی ارایه نموده است.
6
1386
مجید فقیه
گذرنامه از نظر (اطلاعاتی- امنیتی آسیب های طرح جامع بر روند صدور
در این تحقیق ابتدا ضرورت شناخت آسیب های اطلاعاتی و امنیتی موجود طرح در روند صدورگذرنامه بیان می گردد، محقق به دنبال شناخت آسیب های روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود رااین گونه مطرح می نماید که، آیا بین فرایند سیستم گذرنامه در حوزه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی آسیب پذیری امنیتی وجود دارد؟ نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویاست که بین آسیب های موجود و فرایند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد
7
1388
احمد منصوری
بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
. نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویای این مطلب است که لزوم استفاده از فناوری اطلاعات مبنی بر افزایش توان اطلاعاتی امنیتی، افزایش نظارتی و افزایش بررسی صلاحیت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداری وجود دارد.
8

                                                    .