سبز اندیشان امروز

استعمال مواد مخدر

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است :
1-فعل فیزیکی جرم مورد نظر همچون کلاهبرداری رایانه ای سوء استفاده است که البته توسط کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه ای یامخابراتی صورت می گیرد وجعل یا تقلب نسبت به آنها در ماده 6 جرم انگاری شده است.
2-موضوع جرم مال یا وجه یا مزایای مالی یا خدمات مالی است ودر واقع جرم موضوع این ماده در زمره جرایم علیه اموال محسوب می شود تا زمانی که موضوعات ذکر شده حسب مورد تحصیل یاتصاحب نگردند، جرم کلاهبرداری توسط کارتها تحقق نیافته است و ممکن است جرایم دیگر همانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول تحقق یابد. قابل ذکر است که شروع به جرم این ماده جرم نیست، چه از یک طرف سوءاستفاده ازکارتها جرم شدید وسنگینی نیست و به لحاظ اینکه این کارتها بسیار متنوعاند و معمولا حاوی اعتبار با اطلاعات حساس و مهم نیستند، تلقی شروع به جرم کلاهبرداری مقرون به انصاف نیست. از سوی دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد سوء استفاده از کارتها که منجر به تحصیل مال یاوجه یا خدمات یامنفعت یا مزایای مالی نشود ممکن است متضمن جرایم دیگر باشد.
3-بنابراین میتوان گفت یکی از تفاوت های این جرم یا جرم کلاهبرداری سنتی شروع به جرم نداشتن اقدامات اولیه می باشد.
گفتار نهم : جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی:
ماده 14: هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یاحاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کندیا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نودو یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. »
تبصره 1: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره 2: هرگاه محتویات مستجهن به کمتر از د ه نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون(1000000)ریال تا پنج میلیون(5000000)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3:چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنان چه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا غیر دولتی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندامهای تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده 15: هر کس از طریق سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی ای حامل داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف: چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000)ریال تا بیست میلیون (20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ارتکاب این اعمال در خصوص مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون(20000000)ریال تاپنج میلیون (5000000)ریال است.
ب: چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000)ریال تا بیست میلیون (20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم
میشود.
تبصره: مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر دو مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله شود.
ماده16 :«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یامخابراتی فیلم یاتصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید ومنتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، یا ضررغیر گردد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی ازپنج میلیون(5000000ریال) تا چهل میلیون (40000000ریال) محکوم خواهد شد.»
تبصره : چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 17:« هرکس به وسیله سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از 91روز تا 2سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000)ریال تا چهل میلیون(40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. »
ماه18:« هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل و قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویمی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شودیا نشود افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی پنج میلیون (5000000)ریال تا چهل میلیون(40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
صنعت تصاویر مستهجن و جنسی پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.
در سال 1999 تعداد صفحات غیر اخلاقی در اینترنت 105 میلیارد صفحه گزارش شده ست که با استفاده از فیلترگذاری در دو سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.
60 درصد از صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی هستند و برای اهدافی از قبیل خود ارضایی و لذت جنسی مردان استفاده می شوند.
25 میلیون آمریکایی بین یک تا 10 ساعت را در هفته برای مراجعه به سایت های جنسی صرف می کنند و 7/4 میلیون آمریکایی نیز بیش از 11 ساعت از وقت خود رادر هفته برای لذتهای نامشروع جنسی از این طریق صرف میکند.
کلمه sex بیشترین کلمه ای است که در اینترنت جستجو می شود. دانش آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن به مراجعه به این گونه سایتها قرار دارند.