استراتژی های بازاریابی، فروشگاه های زنجیره ای

استراتژی های بازاریابی، فروشگاه های زنجیره ای


Widget not in any sidebars

در مورد فرضیه اول زنان نگرش مثبت کمتری نسبت به مردان دارند و خوش بینی زنان کمتر است. در فرضیه 2 نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه 3 و4 نیز مورد تأئید است و نهایتا در فرضیه 5 هم رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.بر اساس یافته ها و نتایج این پژوهش،پیشنهاد شد که استراتژی های بازاریابی متفاوتی برای گروه های مختلف سنی در نظر گرفته شود،فرصت انجام خرید اینترنتی و کسب تجربه رضایت بخش در این خصوص برای افراد فراهم گشته و با تاکید بر مزایای این شیوه خرید اقدام به اطلاع رسانی و اموزش در این خصوص شود.
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند” مطرح نمود و در این پژوهش توصیفی-کاربردی،بر اساس ادبیات تحقیق در باب رفتار خرید اینترنتی،نگرش را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار خرید مطرح نموده و با هدف بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در پی پاسخگویی به دو سوال زیر بوده است:
نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
این تحقیق در میان مشتریان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده بودند صورت پذیرفت.پرسشنامه آن در میان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای در میان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزیع و نتایج زیر محقق گردید:
ایمنی پایگاه داده ها،میزان امانت داری در اطلاعات مشتریان،کیفیت اطلاعات،سرعت امکان تخفیف،کیفیت ارتباط،سهولت،لذت و قیمت پایین به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان دارند.بر اسا س این 9 عامل، نگرش مشتریان نسبت به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص خرید اینترنتی منفی می باشد.از اینرو بیان گردید که فروشگاه شهروند می تواند اقداماتی از جمله استفاده از تبلیغات برای ایجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه جدید خرید و سعی در جلب اعتماد مردم از این طریق را به منظور تغییر نگرش مشتریان انجام دهد.
2-2-2 بررسی پایاننامههای خارجی مرتبط
تحقیق ” شناسایی مشخصههایی از فروشگاه، محصول و مشتری که بر خرید در اینترنت تاثیر میگذارد” صورت گرفته توسط کانز (1997) با هدف بررسی تاثیر ویژگیهای فروشگاه، مصرفکننده و محصول بر انتخاب اینترت توسط مصرفکننده به عنوان رسانه خرید انجام شده است. تا از این طریق بتوانند علت خرید از اینترنت، مشتریانی که از اینترنت برای خرید استفاده میکنند و محصولاتی بیشتر احتمال دارد از طریق اینترنت فروخته شوند را شناسایی نمایند.به همین منظور از مدل تعدیل شدهی اینگِل، بِلَکوِل و مینیارد (EBM) مدل فرایند تصمیم مصرفکننده (1990) به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.
سوالات تحقیق:
کدام ویژگیهای فروشگاه است که خرید اینترنتی را نسبت به دیگر رسانههای خرده فروشی، جذابتر ساخته؟
کدام خصوصیات مصرفکننده بر خرید از طریق اینترنت تاثیر میگذارد؟
کدام نوع از محصول را مصرفکننده برای خرید از اینترنت مدنظر قرار میدهد؟
فرضیات تحقیق:
HSC1: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت برای آنها زمان را حفظ میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC2: مصرفکنندگانی که راحتی اینترنت را دریافتند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC3: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت کالاهای بهادار را بطور مناسب برای آنها فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC4a: مصرفکنندگانی که از کارتهای اعتباری و حسابهای بدهی مشتری استفاده میکنند میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC4b: مصرفکنندگانی که دریافتند تراکنشهای کارت اعتباری آنها بصورت برخط دارای امنیت است میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC5: مصرفکنندگانی که به اینترنت در فراهم نمودن تولیدکنندگان باکیفیت رتبهی بالایی میدهند میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC6: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت ریسک کمی را در انتخاب خرید آنها فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HSC7: مصرفکنندگانی که دریافتند اینترنت برای مشتریان خدماتی که مهم میپندارند را فراهم میکند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC1: مصرفکنندگانی که در رهبری عقیده رتبه بالایی دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC2: مصرفکنندگانی که در پذیرش نوآوری حوزه خاص رتبه بالایی دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.
HCC3: مصرفکنندگانی که در مارکت میون بیستری دارند با احتمال بیشتری از طریق اینترنت خرید خواهند کرد.

Share