استدلال استقرایی

استدلال استقرایی

نمایش نمادهای شیطان پرستی، ستاره پنج پر و شش پر، صلیب وارونه، بز وحشی، آنخ و…
مورد آزار قرار گرفتن انسان توسط شیطان به صورت جسمانی و فکری.
اشاره به نحوست عدد 13، روزهای خاص منحوس، اعداد 6، 666،13 ،11
البته باید توجه داشت که این سمبلها همه جا نماد شیطان نیستند و در ترکیب با مضموم و ادبیات و موسیقی نفرت انگیز شیطانی این معنا را می رسانند.
این نشانه ها را به شکل جدول نشانه شناسی آموزه های مغایر با دین و فرهنگ در انیمیشن ها در مبحث نقد انیمیشن های انتخاب شده تکمیل خواهیم کرد. (ضمیمه شماره هشت)
مصاحبه
سوال اصلی در ادامه این است که اصولا چه نشانه هایی را بایستی در این انیمیشن ها خوانش کنیم که ما را به سوال اصلی این رساله رهنمون باشد. در واقع به دلیل اجتناب از سلیقه ای شدن موضوع و یافتن محورهای ریشه های و قابل دفاع در نشانه های یافت شده و همچنین آزمایش آن در روش آزمایشگاهی بایستی از روش مصاحبه استفاده گردد.
مصاحبه یکی از انواع عمده پژوهش‌های کیفی محسوب می‌شود. این پژوهش‌ها در جستجوی فهم نگرش‌ها، رویکردها، احساسات و چگونگی و چرایی تعامل انسان‌ها با یکدیگر و با محیط اطراف خود هستند.
از یک منظر هر پژوهشی می تواند در دو قالب فرضیه محور یا سؤال محور دسته بندی شود. در گروه تحقیقات فرضیه محور تحقیق بر اساس فرضیه ها طراحی شده و به دلیل وجود داده های مشهود و معلوم، بر اساس متغیرهای موجود، پژوهشگر راه هایی را جهت تعریف و به فرجام رسانی تحقیق از همان ابتدا ترسیم می کند. می توان تصور کرد که همه مسیر و اهداف بر اساس آنها – فرضیه ها – طراحی و تنظیم می گردد. این گروه از تحقیقات در واقع از موضع و موضوع کم و بیش روشنی برخوردار بوده و از ابتدا تا حدود زیادی جوانب موضوع آنها معین است.در حقیقت کمال تحقیق به مهندسی فرضیه است و مواد به دست آمده در طول کار، نقطه چین تحقیق را مصور می سازند. اما گروه تحقیقات پرسش محور، نوع کارهایی هستند که به دلیل ابهامات موجود در موضوع، پژوهشگر ناگزیر از شروع تحقیق به منظور تعریف موضوع است. بنابراین پرسشهایی مطرح می شود که از نوع موضوع نیست، بلکه در مرزهایی طراحی پرسش می شود که احتمال موضوع وجود دارد.
محورهای مصاحبه
الف . استخراج پرسشها از مصاحبه نه از پیش فرضهای خارجی و حاشیه ای. نوع مصاحبه های کیفی (فعال) از نظام پرسشی باز پیروی می کند. نظام پرسشی باز در واقع شیوه ای است که پرسشهای اولیه آغاز کننده بحث هستند و در مسیر مصاحبه، این مصاحبه کننده است که به فراخور مطالب، ضرورت طرح سئوالهای نو به نو و مرتبط را در قالب پرسشهای مختلف ارائه می نماید.
ب. حاکمیت شیوه استدلال استقرایی کم و بیش تام در سه مقوله زیر:
1. مفهوم سازی (conceptualization)
2. طبقه بندی (categories) مفاهیم تولید شده در نوع ارتباط شبکه ای و منطقی آنها با یکدیگر.
3. طراحی (propositions) جوانب، اهداف و موضوع بر مبنای مفاهیم مستخرج و طبقه بندی شده. (Davidson, 2002)
هدف در حقیقت حرکت از نوعی پرسشهای عمومی و گسترده به طرح مناظر معین، بدون از دست دادن جوانبی که کار را ناقص نماید است. نکته جالب اینکه در اینجا مصاحبه کننده و مصاحبه شونده هر دو در زمینه فرضیه سازی نهایی مشارکت دارند. فرضیه ای که در ابتدا وجود نداشت.
ج. روند بالا در واقع در سه مرحله زیر قابل تعریف و مهندسی است:
1. یافتن کد یا کدهای کلیدی بحث (open coding)
2. گذر به سوی کد یا کدهای محوری طرح (axial coding)
3. انتخاب کد یا کدهای ضروری طرح (selective coding)

به عبارت دیگر، درمراحل مختلف مصاحبه روشن می شود که ورود و رخنه به محور اصلی بحث از سیر پرسشهای کلی به کدام قسمت است. آنگاه محورهای اصلی پژوهش مستخرج و مورد پرسش قرار گرفته و نتایج آن در طبقه بندی منطقی مورد تفسیر، تحلیل و دسته بندی قرار می گیرد. از دسته بندی بدست آمده می توان با انتخاب کدهای محوری به رمزگشایی معناداری در شرح مصاحبه پرداخت. این رمزگشایی می تواند از توالی پرسشها و یا تفسیر مصاحبه کننده بر محتوا بیرون آید. (Davidson, 2002)
می توان تصور کرد که مصاحبه فعال در بافت و نظام پرسشی باز در مکانیسم نظریه بنیادی می تواند قابلیت خود را نشان داده و مسیر تحقیق که همانا مصاحبه است را هر چه بیشتر با معیارهای مقبول و رایج علمی منطبق سازد.
در این پژوهش با کارشناسان و خبرگان دین، حوزه رسانه و نقد فیلم مصاحبه هایی صورت گرفته است تا به کلیشه هایی که در فصل یافته ها بدان ها اشاره شده است رسیده ایم. این اساتید عبارتند از:

Share