استان گلستان

استان گلستان

گلپر، تهیه شده از منطقه شمشک
شکر، کارخانه سرخ مازندران
3-2- تجهیزات ودستگاه های مورد نیاز
دستگاه اندازه گیری PH ، شرکت فانک ژربر آلمان
ترازوی دیجیتالی با دقت 0001/0 گرم، شرکت Kett ژاپن
دستگاه رفراکتومتری، کمپانی مرک آلمان
3-3- تهیه میوه ازگیل
نمونه های میوه ی ازگیل (کنوس) از اوایل فصل پاییز تا اواخر آبان، دو ماه پس از گلدهی از درخت های خاردار، به صورت کاملا تصادفی در دو مرحله رشد و تکامل میوه ی ازگیل (کنوس) به صورت نارس و رسیده از مناطق مختلف جنگل های استان گلستان برداشت شد. پس از جمع آوری به طوری که آسیبی به آن وارد نشود به آزمایشگاه انتقال داده شد و در دمای 20درجه ی سانتی گراد تا زمان فراوری ذخیره سازی شد. محصولات موردنظر برای فراوری ازگیل، مربا و ترشی ازگیل بود که به شرح زیر تهیه شد.
آزمون ها: دوره انبار داری در این پژوهش 4 ماه در نظر گرفته شده و در زمان های صفر، یک، دو،سه، چهار، پنج و شش نمونه برداری انجام شد. تا اندازه گیری بریکس، PH و اسیدیته با سه تکرار صورت گرفت. همچنین در زمان های ذکر شده، نمونه ها تحت آزمون حسی قرار گرفتند.
3-4- تولید ترشی ازگیل: ابتدا ازگیل ها شسته شده و به دو دسته خام و پخته درجه بندی گردید. سپس شکر در دو سطح %40 و %60 اضافه گردید و طعم دهنده گلپر با وزن تعیین شده 240 هزارم گرم به تعداد معین محصول ترشی که شامل دو دسته خام و پخته بود اضافه گردید و تعدادی نیز بدون اضافه کردن طعم دهنده گلپر تهیه شد. تیمار حرارتی بکار گرفته دمای جوش به مدت 15 و 30 دقیقه بود. پس از گذشت زمان مذکور پر کردن و دربندی بصورت داغ در شیشه های 200 گرمی انجام گردید. سپس در دمای 25 درجه سانتی گراد به مدت 4 ماه نگه داری شده و هر ماه تحت آزمون و بررسی قرار گرفتند.
3-3-1- تعیین PH نمونه ها
PHبه عکس منفی یون های H مثبت در فراورده اطلاق می گردد. اندازه گیری PH نمونه ها توسط PH سنج دیجیتال انجام وگزارش شد.
3-3-2- تعیین درصد اسیدیته ترشی
نمونه ی برداشت شده از محلول ترشی را توسط پی پت مدرج به حجم 200 رسانده و سپس توسط سود1/0نرمال تا رسیدن به رنگ صورتی کمرنگ تیترگردید. میزان اسیدیته را بر حسب فرمول زیر محاسبه شد.
فرمول شماره ی (3-1). اسیدیته برحسب گرم درصد
که در این فرمول :
A = حجم سود مصرفی
W = وزن نمونه ی براشت شده برحسب میلی لیتر
0060/0=یک میلی لیترسود1/0نرمال معادل با 0060/0گرم اسید استیک می باشد. ( استاندارد ملی ایران شماره 9442).
3-3-3- اندازه گیری بریکس
برای تعیین مواد جامد محلول در آب، مقداری از نمونه را برداشته و بر روی دستگاه رفراکتومتری که در20درجه ی سانتی گراد تنظیم شده بود قرار گرفت و بریکس نمونه ها اندازه گیری شد (استاندارد ملی ایران شماره214).
تولید مربای ازگیل: ابتدا ازگیل ها شسته شده و به دو دسته خام و پخته درجه بندی گردید. سپس به آن ها شکر در دو سطح مثلا %400 و % 300 اضافه گردید و پس از محاسبه آب مورد نیاز حرارت دهی انجام شد (استاندارد ملی ایران شماره 1053).

Share