استان لرستان

استان لرستان

1-١- زیر زون خرد شده :
این زیر زون اولین بار توسط هاینس ‌و همکاران (Haynes & Mc Qullan,1974) (نقل از مطیعی، ١٣۷۴) معرفی شده است. این زیر زون براساس نقشه‌های شرکت نفت انگلستان (BP) تعریف شده است. این زون جنوبی‌ترین حاشیه ارومیه – دختر را که در تداخل بازون تراستها می‌باشد در بر می‌گیرد. سنگهای این زیر زون را آهکهای خرد شده کرتاسه تشکیل می‌دهند.
١-٢- زیر زون مغاکی (Trench subzone) :
این زیر زون کلیه آمیزه‌های رنگین مربوط به تراست زاگرس را شامل می شود.
٢- زون تراستی:
این زون معادل زون تراستهای هم آغوشی (Imbricated zone) فالکون می‌باشد (Stocklin, 1968) (نقل از مطیعی، ١٣۷۴).
این زون نسبت به زون ساختمانی پیچیده حدود مشخص‌تری دارد. حد شمال شرقی آن به زیر زون مغاکی محدود می‌شود. به عبارت دیگر حد شمال شرقی آن خطی است که بتواند حدود رخنمون آمیزه‌های رنگین را مشخص سازد. حد جنوبی غربی این زون، گسلی است که از شمال
کوه کی‌نو، جنوب کوه دهنگان و کوه سبز می‌گذرد. لازم به ذکر است که در تقسیم‌بندی فالکن زیر زون مغاکی در این زون قرار داده شده است.
٣- کمربند چین خورده :
این قسمت معادل کمربند ساده چین خورده در تقسیمات فالکون می‌باشد، و خود دارای تقسیم ‌بندی ریزتری می باشد. این تقسیمات عبارتنداز:

٣-١- فروافتادگی کرکوک:
این فروافتادگی کاملاً در شمال غربی استان لرستان قرار دارد و در خاک عراق واقع شده است.
٣-٢- لرستان:
قسمتی از کمربند چین خورده است که حدود شمال و شمال غربی آن تقریباً مرزسیاسی بین ایران وعراق است. وحدود شرق و شمال شرقی آن گسلهای تراستی می‌باشد و مرزجنوبی آن را خمش بالا رود تشکیل می‌دهد.
٣-٣- زون ایذه :
زون ایذه قسمتی از کمربند چین‌خورده است که از شمال به حد جنوبی زون تراستی، در جنوب به حد شمالی فرافتادگی دزفول، در شرق به گسل قطر کازرون و در غرب به خمش بالارود محدود می‌باشد.

٣-۴- فروافتادگی دزفول:
به طور کلی فروافتادگی دزفول به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن سازند آسماری فاقد رخنمون است و توسط سه پدیده مهم ساختمانی احاطه شده است. این زون در شمال توسط خمش بالارود محدود می‌شود. در شمال شرق این زون، خمش جبهه کوهستان با راستای شمال غرب جنوب شرق قرار دارد. مرزشرق و جنوب شرقی آن گسل قطر کازرون قرار دارد.
٣-۵- دشت آبادان:
دشت آبادان زون ساختمانی است که در انتهای جنوبشرقی ایران قراردارد.حد شمال و شمال شرقی آن خطی است که از جنوب تاقدیس‌های سوسنگرد، آب تیمور و منصوری می‌گذرد، و پس از عبور از میدان رگ سفید وارد خلیج فارس می‌شود. امتداد شمالی این خط وارد عراق می‌شود. حد جنوبی دشت آبادان به خلیج فارس و عراق و حد غربی آن نیز به مرز عراق محدود است. دشت آبادان از نظر ساختمانی دارای یک سری خصوصیات قابل توجه می باشد.
١- دشت آبادان لرزه‌خیز نیست.
۲- تاقدیسهای این منطقه فاقد اثرسطحی هستند و در بعضی موارد فاقد بستگی ساختمانی در آسماری می‌باشند.
٣- امتداد محور تاقدیسهای دشت آبادان به صورت شمالی جنوبی می‌باشد.

Share