استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

با توجه به اهداف مورد تعقیب می توان فرضیات زیر را ارائه نمود:
سرمایه گذاری در تکمیل زیر ساخت های مجتمع های تولیدی(صنایع تبدیلی ) برای افزایش تولید و ایجاد شغل در استان فارس اولویت اول را دارد.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس اولویت صورت نمی گیرد.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
باتوجه به پایین بودن سهم سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها ،کشاورزا ن باید با استفاده از توانمندیهای خود ، بهره برداری از صنایع تبدیلی ، فناوریهای نوین وهمچنین مطالعه تحقیقات داخلی وخارجی به کمیت وکیفیت محصولات خود ارتقا بخشند.
در این فصل کارهای تحقیقی صورت گرفته در داخل وخارج از کشور بررسی خواهند شد.
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور
پروژه ارزیابی عملکرد و مکان یابی نواحی استان خراسان، توسط معاونت عمران و صنایع روستایی جهاد کشاورزی خراسان به چاپ رسیده و در آن به ارزیابی نواحی صنعتی تا پایان 1378پرداخته شده است. در این پروژه با استفاده از روش تاکسونومی با استفاده از 12 فاکتور موثر بر مکان یابی نواحی صنعتی تشخیص داده شده است.
وکیل الرعایا (1383) پروژه مزیت نسبی سمنان، برای شناخت اولویت زیر بخش های صنایع استان می باشد که از روش MCDM طی هشت دوره در سال 1383 بر حسب شاخص های مختلف انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که صنایع شیمیایی در این استان از ارجحیت بالایی برخوردار است.
تاری و همکاران، (1389) در پروژه سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی های مطالعه موردی – استان فارس در آن برای شناخت توانمندی ها از روش تاکسونومی به رتبه بندی صنایع بر حسب شاخص های مختلف انتخابی طی سه دوره پرداخته اند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که صنایع شیمیایی و غذایی نسبت به دیگر زیر بخش ها دارای اولویت بیشتر است.
پیراسته (1385) در پروژه شناسایی مزیت های نسبی منطقه ای در ایران با تاکید بر صنایع استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص صادرات و دیگر شاخص های اقتصادی مزیت صنایع آذربایجان شرقی مورد شناسایی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های عمده صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی، محصولات کانی غیر فلزی ومحصولات شیمیایی درجه اول وسوم مزیت های اقتصادی هر منطقه را نسبت به سایر مناطق کشوررا آشکار می سازد.
پروژه اولویت گذاری طرح های سرمایه گذاری صنعتی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تدوین شده است به ضرورت واهمیت شاخص صنایع کلیدی وپیشرو کشور که دارای مزیت است می پردازد. دراین پروژه 11 شاخص پیشنهادشده است واز مدل تاکسونومی استفاده شده است. که اولویت هریک براساس معیار سود آوری مشخص شده است.
در پژوهش تعیین درجه توسعه نیافتگی استان های کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 55 شاخص در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده نموده است، که طبقه بندی سطح توسعه نیافتگی 23 استان کشور در سال 1356 ارائه گردیده است.
ناصری و همکاران (1388)، در مطالعه ای به منظور انتخاب مکان های مناسب جهت پخش سیلاب، برای تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی دشت چاه دراز، از تلفیق سیستم های تصمیم گیری چند معیاری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در قالب یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری استفاده شده است. سپس این معیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اجزا و سطوح کوچک تر تقسیم شده اند. پس از آن با استفاده از روش مقایسه های زوجی، معیارهای موجود در هر جزء اولویت بندی شده اند. لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از قبیل فاصله از چاه، فاصله از مسیرهای ارتباطی (جاده ها)، عمق آب زیرزمینی، نفوذپذیری، کیفیت آب زیرزمینی (هدایت الکتریکی)، شیب توپوگرافی، واحدهای سنگی (زمین شناسی) تهیه شده و وزن های محاسبه شده در سطوح ساختار درختی، به این لایه ها اعمال گردیده است. سرانجام با تلفیق لایه های اطلاعاتی با یکدیگر، محدوده های مناسب که عمدتا در شمال و شمال شرقی دشت چاه دراز قرار دارند، به عنوان مکان مناسب تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی انتخاب شده اند.
سعیدی و همکاران (1388) در مقاله خود با استفاده از سیستم اطلاعات جفرافیایی جهت غربال نمودن مناطق مناسب، اولویت بندی سایت های انتخابی و در نهایت انجام تحلیل سلسله مراتبی، نسبت به جانمایی و انتخاب مکان های مناسب دفن زایدات ویژه نیروگاه شهید رجایی در سطح استان قزوین با استفاده از روشAHP اقدام کردند. نتایج حاکی از انتخاب سایت 1 در محدوده منطقه آبیک به عنوان بهترین مکان جهت دفن زایدات خطرناک نیروگاه شهید رجایی در سطح استان می باشد.
شاهدانی و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان اولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روشهای MCDM به این نتیجه رسیدند که مؤلفه مربوط به محدودیت های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهمترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 75/99 ٪ نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر میباشد .
جعفری و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، رهیافتی در مدیریت پایدار جنگل های زاگرس به این نتیجه رسیدند که میتوان با ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مورد بررسی که شامل حوزه آبخیز، سامان عرفی روستا و سامان غیر عرفی خانوار هستند پرداخت. در آخرین مرحله، تحلیل حساسیت گزینه های مورد بررسی و تفسیر نتایج حاصل از تغییرات حساسیت با استفاده از روش ANP صورت گرفت.
2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج کشور
سیستر و همکاران (2013) نشان دادند که درک رفتار تصمیم گیری کشاورزان عامل مهمی برای پیش بینی موثر و هم چنین توصیه های کاربردی در رابطه با تغییر ساختارهای کشاورزی جهت رسیدن به شرایط مناسبتر سرمایه گذاری است. این محققان رفتار سرمایه گذاری را بصورت تجربی در بین کشاورزان مورد بررسی قرار دادند. آنها بیان کردند که رفتار کشاورزان در رابطه با سرمایه گذاری کاملا با اصول مطرح شده در تئوری کلاسیک سرمایه گذاری و رویکرد راهکار واقعی متفاوت است. نتایج نشان داد که هیچ یک از این دو تئوری نمی تواندرفتار واقعی کشاورزان را بدرستی توضیح دهد. با این وجود کشاورزان از سرمایه گذاری های قبلی درس می گیرند و ارزش صبر کردن برای سرمایه گذاری بهتر را درک می کنند.
چاداد و موندلی (2013) از رویکردی جدید از مدلسازی خطی سلسله مراتبی (HML) برای بررسی اهمیت نسبی تاثیرات حاصل از صنعت، شرکتهای مادر و واحدهای تجاری بر درآمدزایی کشاورزی استفاده کردند. این پژوهش نشان داد که تاثیر شرکتها و واحدهای تجاری بر اقتصاد کشاورزی بیش از بخش صنعت بود. همچنین تاثیر عوامل خاص استراتژیک بر عملکرد کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اندازه بخش بازرگانی، موانع صنعت برای ورود به کشاورزی، میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، متغیرهای اصلی هستند که می توانند تفاوت عملکرد بخش کشاورزی را توضیح دهند. با توجه به نقش مهم شرکتهای تجاری بر کشاورزی، نتایج نشان داد که محیط ایجاد شده توسط شرکتهای مادر تاثیر زیادی بر درآمدزایی کشاورزی دارد. بعبارت دیگر استراتژی مورد استفاده شرکتها در این رابطه نقش مهمی می یابد و لازم است از نظر کارشناسان برای دسترسی به سطح مطلوبی از درآمدزایی در بخش کشاورزی استفاده شود.
اختر و همکاران (2012) از داده های تجربی برای بررسی تاثیر سه نوع قرارداد اجاره زمین بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور پاکستان استفاده کردند. این محققان از یک مدل چند متغیره برای تحلیل نتایج استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که نحوه بستن قرارداد بر تصمیم کشاورزان مبنی بر مشارکت در طرح های بهبود حاصلخیزی و تولید محصولات کشاورزی تاثیر دارد. بعبارت دیگر در قراردادهایی که امنیت اجاره کنندگان از لحاظ مالکیت بر زمین تامین شده بود کشاورز تمایل بیشتری برای مشارکت در طرح های فوق را داشت. در عین حال معلوم شد بیشترین بازده زمینهای کشاورزی وقتی حاصل می شود که زمین در اختیار مالک باشد و کمترین بازده در زمینهایی دیده شد که بصورت اجاره ای مورد استفاده قرار گرفته بودند. این نتایج تئوری ناکارآمدی مارشال (Marshallian inefficiency hypothesis) را تایید می کند.
سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از موارد مهم در بخش اقتصاد کشاورزی است. دیوید هالام (2009) به بررسی سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه پرداخت. این پژوهشگر سرمایه گذاری خارجی در کشاورزی کشورهای آفریقایی را در یک دوره زمانی طولانی مورد مطالعه قرار داد و نتایج زیر را بعنوان دستاوردهای عمده پژوهش خود بیان کرد:

Share