استانداردها

استانداردها

A
A
NN
A
A
A
N
N
A = کلید حروف بر اساس جدول N = جایگاه اطلاعات عندی
جایگاه داده ها ممکن است با یک داده عددی بوسیله کاربر تکمیل شود یا حتی خالی بماند . جایگاه هایی که با حرف A مشخص شده اند بر اساس سیستم نمادگذاری نیروگاهی ، دقیق مشخص شده اند . در این مورد بین انواع مختلف نیروگاه هیچ تفاوتی وجود ندارد ( مانند نیروگاه های فیسیلی ، نیروگاه های آبی یا هسته ای ) . ولی در رآکتورهای هسته ای سیستمهایی وجود دارند که در سایر رآکتورهای معمول جای آنها خالی می ماند .
مثال : به علت پیچیدگی سیستم نماد گذاری نیروگاهی چند مثال به روش نوشتاری ساده ، که به عنوان نمونه در نقشه های مداری سیستمها یا در زبان محاوره ای کاربرد دارند ، در اینجا ارائه می شوند :
JAB10 BB001 : محفظه تحت فشار رآکتور
JEA40 BC001 : مولد بخار در حلقه 4
JEF30 AP001 : پمپ خنک کننده اصلی در حلقه 3
KBA31 AP001 : پمپ تامین پر فشار سیستم کنترل حجمی
افزودن بر این سیستم نماد گذاری در نقشه های نیروگاه ها معمولا ارتفاع کف ساختمانها ( نه شماره طبقه ، بلکه ) به عنوان ارتواع از سطح زمین ( 0 M ) داده می شود . بنابراین بخشهای ساختمانی با ارتفاع منفی ، در زیر زمین واقع شده اند .
4-4 روشهای ایمنی :
یکی از اصول مهم در هر سیستم صنعتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، بویژه برای حفاظت انسانها و محیط زیست ، و البته برای خود سیستمها است . به همین دلیل برای برای بسته نگه داشتن مواد پرتوزای رادیواکتیو و در نتیجه کار ایمن در سیستمهای فنی هسته ای نیز باید تدابیری اتخاذ شوند ( هدف حفاظتی : ایمنی جامع ) . در این راستا ، المنت های سوخت در هسته رآکتور ، تحت هر شرایط کاری باید به اندازه کافی خنک نگهداری شوند تا از افزایش دمای غیر مجاز آنها و در نتیجه حوادث هسته ای مرتبط با آن حتما جلوگیری شود . همه اجزای سیستمها بر اساس این هدف طراحی می شوند . برای این که سیستم هم در شرایط اختلال در کار عادی تحت کنترل باشد ، و هم در شرایط اضطرار ( کار با ظرفیتی بیش از ظرفیت طراحی ) ؛ روشها و شرایط آزمایش شده مختلفی وجود دارد که در ادامه دقیق تر بررسی می شوند . بیشتر روشهای زیر نه تنها در سیستمهای فنی هسته ای بلکه در همه زمینه های فنی کاربرد دارند . نیز هر جنبه ذکر شده در اینجا ، الزما برای همه سیستمهای فنی ، کارا نیست . ولی روشهای اساسی تشریح شده اند که برای جلوگیری از خطاها ، یا محدود کردن اثر خطاها ، مناسب هستند .
4-4-1 فلسفه های ایمنی :
بازرسیهای ادارات ناظر دولتی و سازمانهای نظارت فنی ، در مراحل طرح ریزی و اجرا ، به عنوان مراجع ناظر ، سطح استانداردهای بالایی از ایمنی سیستم را تضمین می کنند حتی پس از بهره برداری آزمایشی و در جریان بهره برداری کامل ، بازرسیها و نظارتهای مستمر ، پیوسته بهتر و بهینه تر خواهند شد .
4-4-1-1 سیستمهای ذخیره : هیچ سیستمی فنی %100 بی عیب وجود ندارد . بنابراین باید تدابیر مناسبی اتخاذ شوند تا ریسک باقی مانده به حد اقل مقدار قابل قبول کاهش پیدا کند . از نظر آماری ، احتمال وقوع از کار افتادگی با در نظر گرفتن سیستم ذخیره فنی ، به توان تعداد سیستمها می رسد . به عنوان مثال اگر احتمال وقوع خطا مطابق معادله 6-1 باشد ، آنگاه در صورتی که سیستم مذکور سه نمونه وجود داشته باشد ، مقدار احتمال کل سیستمها از معادله 6-2 محاسبه خواهد شد .
دسته بندی نمونه هایی از زیر گروه های سیستم نماد گذاری نیروگاهی

Share