استانداردها

استانداردها

1-24. راکتورهای ناپیوسته (Batch)…………………………………………………………………………………………………………30
1-25. فوتوراکتور………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-25-1. انواع راکتورهای فوتوکاتالیستی………………………………………………………………………………………………….31
1-25-2. راکتورهایTiO2 Slurry ……………………………………………………………………………………………………………32
1-25-3. راکتورهای فوتوکاتالیستی Immobilized با TiO2 تثبیت شده……………………………………………….33
1-26. مختصری در مورد گوگرد، خواص آن…………………………………………………………………………………………….33
1-27. مضرات گوگرد و دلایل حذف آن…………………………………………………………………………………………………..34
1-28. گوگرد در سوخت های گازوئیلی…………………………………………………………………………………………………….35
1-29. گوگرد در سوخت بنزین…………………………………………………………………………………………………………………35
1-30. اهمیت گوگردزدایی………………………………………………………………………………………………………………………..36
1-31. بررسی نقش واکنش‌های حرارتی و کاتالیستی در فرآیند گوگردزدایی…………………………………………38
1-32. دلایل مطرح شدن روش‌های فوتوکاتالیستی اکسیداسیونی گوگردزدایی……………………………………..39
1-33. هدف از اجرای این تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..40
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-2. اثر میزان گوگرد موجود در سوخت‌های مصرفی بر تشکیل ترکیبات آلاینده………………………………….43
2-3. قوانین جهانی برای میزان گوگرد مجاز سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌ها………………………………………..45
2-4. استانداردها و میزان گوگرد سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌های ایران……………………………………………..46
2-5. توزیع ترکیبات گوگردی در سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌ها…………………………………………………………46
2-6. روش‌های مختلف گوگردزدایی………………………………………………………………………………………………………….47
2-7. گوگردزدایی با استفاده از هیدرژن (HDS)………………………………………………………………………………………48
2-7-1. واکنش‌پذیری ترکیبات گوگردی در HDS………………………………………………………………………………….49
2-8. گوگردزدایی بدون استفاده از هیدرژن………………………………………………………………………………………………50
2-9. گوگردزدایی فوتوکاتالیستی………………………………………………………………………………………………………………50
فصل سوم: مواد و روش‌ها

Share