اساطیر ایران

اساطیر ایران

بــر آن کـــار سیمـــرغ بــد رهــــــنمای همـــــی بــــــود بــــر تارک او بــه پـــای
(همان،ب1308).
پیر انسانی است که تجسم عینی معنویات به شمار میرود و از سویی نمایان گر علم، خرد، هوش و اشراق و از دیگر سوی سمبل ویژگیهای پاک اخلاقی است. پیر فرزانه، تدبیر و تفکر محضی است که به صورت چهرهای انسانی درآمده است تا قهرمان را در هنگامهای که به دلیل نقایصش در ورطهی عجز گرفتار شده باشد، نجات دهد(Jung,1959 :33-37). سیمرغ همچنین یاور و همراه و مکمل شخصت قهرمان است، آنچنان که او را در نبرد یاری میکند و با او به گفتگو و چانهزنی مینشیند.
نمود فر در اساطیر ایرانی، در اشکال جانوری، به صورت پدیدار شدن جانوری که نماد درخشش فر اهورایی برای شاه یا پهلوان فرهمندی است که این نشانه بر او ظاهر میشود(زامیاد یشت، بند34). سیمرغ نه تنها همدم و مکمل شخصیت اساطیری زال است، بلکه بخشی از وجود اوست که در موجودی بیرونی-نیمه خدا و نیمه انسان- بازتاب یافته است. سیمرغ، ضمن بیان کشته شدن اسفندیار به دست سرنوشت، چگونگی ساختن تیر و نحوهی استفاده از آن را به رستم آموزش میدهد:
چـــو پــــوزش کنــی چنــد و نپــذیردت همــــــی از فــــــــرو مایگــان گــــیردت
بــه زه کن کمـــان را و ایــن چــوب گــز بدیـــــــن گــــــــونه پـــــرورده در آب رز
ابـــر چـــشم او راســت کـن هر دو دست چنان چون بــــــــود مـــــــردم گــز پرست
زمـــانه بــرد راســت آن را بـــه چـــشم بــــــدانگه کـــه باشـــد دلـــت پر ز خشم
(فردوسی،748:1389،ب1316-1313).
پس از کشته شدن اسفندیار، زال علت گریهی خود را نه مرگ اسفندیار بلکه بد سرانجامی رستم بیان میکند:
بـــه رستـــم چنــین گفت زال ای پـــسر تـــرا بیـــش گــریم بــــــه درد جـــــــگر
کــــه ایدون شنیــدم ز دانـــــای چیـــن ز اختـــرشناسان ایــــــــــــران زمـــــــین
کــــه هــر کــس کــه او خــون اسفندیار بـــریزد برآیــــــــــد بـــــــر او روزگـــــار
بدیــن گیتــیش شــوربختـــی بـــــــود و گــــــر بگــــــذرد، رنـــــج و سختــی بود
(همان:752،ب1465-1462)
4-13-2. نتیجهگیری:
پس از بررسیهای انجام شده درباره شخصیت زال، به این نتیجه رسیدیم که کهنالگوی پیر خرد در ظاهر، باطن، زاده شدن و پرورش یافتن زال، نمودی بارز دارد. در داستان مذکور نیز شخصیت زال در حکم پیر دانایی است که برای نجات و راهنمایی قهرمان اصلی داستان یعنی رستم تلاش میکند.
در شاهنامه، زال هم پدر حماسه است و هم پیر رایزن آن. او میتواند نمونهی انسان کاملی باشد که به مرحلهی پدران پیر رسیده است. او از یک سو بزرگترین و پیرترین رایزن و راهنمای شاهنامه است و از سوی دیگر پدر رستم قهرمان حماسه ملی است. و این دو ویژگی به معنای خردمندی و دانایی است.
در نقد اسطوره‌ای یونگ پدر نیز سمبل خرد و تفکر است(اسماعیل پور،47:1382). ماجراهای زال نیز میتواند تجلی نمادین تلاش یک قهرمان برای کشف خویشتن خودآگاه و رسیدن به کمال و اتصال او به سیمرغ، نشانهی پیروزی او در این مرحله باشد. تمام تلاش پیر خرد بر این است که قهرمان را در برههای که احساس خطر وجود دارد راهنمایی و یاری کند. در واقع زمانی که زال سیمرغ را فرا میخواند، نماد اندیشه و دانایی را فرا خوانده و به اندیشه متوسل شده است.
زال با موی سپید متولد میشود و سپیدی صورت مثالی الوهیتی جهان شمول و اسرارآمیز است، نشانهی سپیدی دال بر وجود خداوند در تمامی هیئتهای آن تحت نامهای شرقی چون”بها گاوات”و “برهما” یعنی خدای تناقض بیپایان است(گورین و دیگران،200:1370). از دیدگاه یونگ، پیر فرزانه مظهر خرد موروثی است؛ حقیقتی تجربی که سرشتی و غریزی شده و میلیونها-زال و سیمرغ- بار زیسته و همواره در برههها و شرایطهای سخت، حضورش تسلی‌بخش قهرمان هر داستانی است.
4-14. شخصیت بهمن از دیدگاه یونگ:

Share