اساطیر ایران

اساطیر ایران

سرمای جان فرشتگان
اندام گنگ سحابی ها را می لرزاند
منقار در جگر فرو کردیم
خورشید را
از دام کور بدایت رهاندیم.» (همان، ص 963).
«تو نمی دانی، هرگز نمی توانی دریابی
از این گروه انبوه پنهان در شکلک و لباس قدیس
کی دیو، کی فرشته، کی انسان
کی دزد، کی شریف
کی برده، کی سلطان است.» (همان، ص 1245).

همان گونه که گفته شد، تقابل دیو و فرشته به عنوان دو قوای شر و خیر در ادبیات ما نمایان است که آتشی نیز از این تقابل در اشعارش استفاده کرده است.
2-4-4- گیاهان اسطوره ای
اسطوره ی گیاهان :
تجلّیّات قدسی گیاه، متضمّن معانی مرگ ،رستاخیز ،باروری ،برکت وشفابخشی هستند .
مسخ و دگرگونی به صورت گیاه در قتل ناجوانمردانه ی انسان از آن روست که روح انسان درگیاه حلول کرده و در آن می ریزد .«فیلیسین شاله» بر آن است که روح در معنی عمومی ، توتم است که در هر فردی حلول می کند و نیاکان ما دارای خاصیت توتم حیوانات و گیاهانند که هر کدام قطعه ای از توتم را تشکیل می دهند .در اساطیر ژاپنی دختری که معشوقش او را رها می کند خودرا در رودخانه غرق کرده و خویشانش او را به خاک می سپارند و پس از چند روز از گور او پاترینیایی سر بر می آور د .پسر ، غمناک از مرگ دختر و پشیمان از بی وفایی خویش خود رادر همان رودغرق می کند و خویشانش اورادرکنارگوردختردفن می کنند .چند روز پس از آن از گور او گیاهی به نام «میسکانتوس» سر بر می آورد .در اساطیر چین نیز رویش افیون از گور زنی که از شوهرش ستم و بی وفایی دیده بود ،گویای همین مطلب است .دراساطیر ایرانی اسطوره ای روییدن«پرسیاوشان»از گور سیاوش مضنونی رایج است که متضمن معنی توتم نیز هست .
فردوسی نیز به ارتباط مرگ سیاوش ، روییدن گیاه از تربتش اشاره داشته و القای تمهیدات تلفیقی اسطوره راکه ازمرگ مظلوم ،گیاه می روید ،با تصویرترس افراسیاب ازاین مطلب ،خاطر نشان می سازد.خاصّیّت درمانی و شفابخش گیاهان نیز از آن روست که دارای مانا و قدرتی اسرار آمیز و شگرفند.دریسنا ،اشی ، همه ی درمان هایی است که آب ها ،چارپایان و گیاهان از آن برخوردارند و اهورامزدادر پرتواشه ،گیاهان را رویانده است .مطابق قول یشت ها ،فروهرها به گیاهان رونق می بخشند وخواصّ طبّی گیاهان به نظر الیاده ازآن جاست که اثرات سه گانه ماه، آب و رستنی ها در آن جمع آمده است .
تقدّس گیاهان و پرستش آن ها امری است که اساطیر مزدیسنی بر آن تأکید دارند .دریسنا از ستایش گیاهان به بررسانیدن کاشته و آماده کردن آن برای افراد شایسته می داند .روایت پهلوی و بندهشن نیز به دلیل تقدّسی گیاه به نهی از آزاردن آن اشاره داشته اندازاین رو درمتون ادبی ما، سوگندخوردن به جان نبات به جهت تقدّس آن خاطرنشان شده است.(زمردی،1382،صص 180– 183 )
1-2-4-4- اسطوره ی گل ها
1-1-2-4-4- آویشن
گیاهی است که به عربی آن را «سعتر» خواننداین گیاه از تیره ی نعناع است که با کاربرد آیینی بسیاردر مراسم ازدواج وسدره پوشی و جشن ها وسفره ی هفت سین درمیان زردشتیان به کارمی رود. پس از ان که گاویکتا آفریده مرد ،از هراندام او آفریده ی پدید آمد .از میان جگربند( مجموع جگر و شش و دل ) ( و به روایتی شاخ ) ،آویشن پدید آمد که آن را بهمن برای متوقف کردن اکومن، ویرانگر آفرید .از آویشن برای بازداشتن گنداکومن و مقابله کردن با درد استفاده می شود ( قلی زاده، 1388 ، ص 54 ) .
«آویشن ( اوشن ) گیاهی است صحرایی و معطر دارای برگ های کوچک و ساقه های کوتاه که آن را برای بوی خوشی که دارد در ماست یا دوغ می ریزند .این گیاه در طب به کار می رود.و آویشن ، اویشن ، اوشین ، و اوشن هم به کار می رود » . ( حق پرست ، 1383 ، ص 14).

Share