سبز اندیشان امروز

از نظر مورد استفاده

همانگونه که ملاحظه گردید به طور کلی در رابطه با ارزیابی و بررسی تحقیقات و کارهای پژوهشی، کمابیش تحقیقاتی صورت گرفته که در کشور ما این نوع تحقیقات اندک بوده و محقق به سختی به آنها دسترسی پیدا کرد. این وضعیت در نظام تحقیقاتی به طور عام و در مورد رشتهی تربیتبدنی و علوم ورزشی و مدیریت ورزشی به طور خاص را میتوان یک وضعیت حاد قلمداد کرد چراکه ارزیابی و نظارت، یکی از مهمترین و اصلیترین ارکان نظام تحقیقاتی محسوب میگردد که در آن استحکام نظام و نیز اعمال مدیریت صحیح، نقش بسیار تعیینکنندهای دارد. ضمن این که ارزیابی باید شامل ورودیها، فرآیند و خروجیهای نظام تحقیقات شود و علاوه بر ارزشیابی تحقیقات، عملکرد عمومی پژوهشگر نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی که پایاننامههای تحصیلی، یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه و ترویج علوم مختلف به خصوص در رشتهی وسیع و در حال گسترش تربیتبدنی می باشند، میتوانند به عنوان اهرمی نظارتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل پایاننامهها، میتوان نقاط ضعف و قوت آنها را آشکار ساخته و با مرتفع ساختن موانع و مشکلات پژوهشی و نیز سود جستن از افراد متخصص و باتجربه برای رفع این مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را فراهم آورد.
در بخش پیشینه، خلاصههایی از تحقیقات مختلف در ارتباط با ارزیابی و بررسی تحقیقات و نیز تحقیقاتی که در آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده بود، ارائه شد که تنها تحقیق اندکی در رابطه با علوم تربیت بدنی و ورزش و مخصوصاً گرایش مدیریت ورزشی به چشم میخورد که روش آنها در بررسی و مطالعهی پایان نامهها نیز دارای نواقصی بود و چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مورد استفاده محدود بودند، لذا تحقیقاتی نبودند که بتواند پایاننامهها را از جنبههای مختلف توصیفی، ساختاری، نوشتاری و … مورد بررسی قرار دهند.
فصل سوم:
روش پژوهش
فصل سوم:
روش پژوهش
3-1) مقدمه
پژوهش علمی مجموعهای نظامدار است که به مطالعه، بررسی و کشف و پروراندن بخشهایی از دنیای ژرف و پیچیدهی دانش معطوف میگردد تا جنبههای بیشتری از آن را روشن و نمایان کند. روش تحقیق، بخش مهم و اصلی هر پژوهش است. هر کدام از پژوهشهای انجام شده در مدیریت ورزشی دارای روش و طرح خاص خود می‌باشد که با توجه به نوع پژوهش و بسته به متغیرهای آن، روشهای آماری مناسب برای تحلیل دادههای آماری آن انتخاب میگردد. در این فصل از پژوهش حاضر، به تشریح روش تحقیق، جامعه و نمونهی آماری تحقیق و نحوهی گزینش آن‌ها، ابزار گردآوری اطلاعات، چگونگی جمعآوری دادهها، روایی و پایایی و تحلیل آماری دادهها پرداخته می‌شود.
3-2) روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری داده‌ها به روش کتابخانهای صورت گرفته و از لحاظ حوزهی تحقیقات اجتماعی، تحقیق توصیفی و از نگاه شیوهی نگرش و پرداختن به مسئله، توصیفی-تحلیلی محسوب می‌شود.
3-3) جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پایاننامههای مربوط به رشتهی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاههای استان مازندران و در مقطع کارشناسی ارشد این رشته تا مهر 1392 میباشند. این دانشگاهها شامل دانشگاه مازندران، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (که با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساری ادغام شده بود) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل هستند.
نمونهی تحقیق برابر جامعهی تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که در مجموع 266 پایاننامه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 3-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایاننامهها تا نیمهی مهرماه 1392
نام دانشگاه
تعداد پایان نامه
دانشگاه مازندران
45
دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل
103
دانشگاه آزاد واحد ساری
102

                                                    .